Mezinárodní elektronická vědecká konference 2017 "Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání"


Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. pořádá ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě mezinárodní vědeckou konferenci „Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání“, která bude probíhat elektronickou formou.

Cílem konference je poukázat na budoucí směřování českého i slovenského odborného školství a představit soudobý pohled na kvalitu vzdělávání, využití moderních koncepcí vzdělávání a evaluační kulturu v prostředí sekundárního a terciárního vzdělávání.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:

„Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“, reg. č. GA/2016/9 financovaného Radou Grantové agentury Akademické aliance;

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR.

Účast na konferenci je zcela zdarma. Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku.

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku, který bude zveřejněn vydavatelstvím Extrasystem Praha. Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.

Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte do 25. dubna 2017 na adresu: tom.langer@centrum.cz, katarina.krelova@vse.cz

Příspěvky zaslané po termínu nebudou publikovány.

 • Příspěvky jsou akceptovatelné v českém, slovenském a anglickém jazyce.
 • Příspěvky podléhají recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty.
 • Akceptovatelný rozsah příspěvku je max. 6 stran textu formátu A4 včetně abstraktu, klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce, tabulek, obrázků, seznamu literatury a kontaktní adresy autora/ů. Příspěvky psané bez použití šablony nebudou přijaty.
 • Nadpis musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce.
 • Abstrakt musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce v rozsahu max. 150 slov, max. 5 klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce.
 • Všechny okraje velikosti 2,5 cm, typ písma Times New Roman, velikost písma 12 b.(text) a 14 b. (nadpis I), resp. 12 b. (nadpis II), tabulky a obrázky velikost 11b., řádkování jednoduché.
 • Použijte max. dvě úrovně nadpisů.
 • Stránky nečíslujte.
  • Pro zvýraznění vybraných částí textu využijte tučného písma.
  • Všechny prameny uvedeny v seznamu literatury musí být označeny v textu způsobem, který naleznete na této stránce: http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php.
   • Označení zdrojů pomocí poznámkou pod čarou je zakázáno. Bude vráceno autorovi k přepracování.
 • Uveďte JEL klasifikaci. Pro nalezení kódu využijte tuto webovou stránku, viz: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php


Šablona příspěvku ZDE

Odborný garant konference

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

Vědecký výbor konference

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. (Univerzita Hradec Králové)

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., ING.PAED.IGIP, MBA (Vysoká škola DTI)

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Jan Chromý, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze)

Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)

Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (Moravská vysoká škola Olomouc)

Organizační výbor konference

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA (lowenhofferova@vso-praha.eu)

Ing. Lukáš Volf (volf@vso-praha.eu)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (kralova@vse.cz)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Tomáš Langer, Ph.D. (tom.langer@centrum.cz)


Veškeré informace o elektronické mezinárodní vědecké konference jsou k dispozici na: http://kdep.vse.cz v sekci Konference Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání.