Bakalářské studijní obory


Délka studia: trvá standardně 3 roky
Absolvent: získává titul Bc. [bakalář]
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45-20:00 a v sobotu 8:30-19:00 dle rozvrhu
Výše školného: 22.500,- Kč za jeden semestr


 

Cestovní ruch Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma | kombinované) (pdf)

Kromě znalostí z cestovního ruchu získává absolvent velmi dobrý základ pro uplatnění v podnikové sféře. V rámci studijního oboru se vyučuje ekonomika cestovního ruchu a podniku, finančnictví a účetnictví, obchodní právo, management a řízení lidských zdrojů, marketing, psychologie, sociologie, 2 cizí jazyky (anglický, německý, francouzský a španělský) atd.


Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • ekonomiky cestovního ruchu,
 • techniky služeb cestovního ruchu,
 • ekonomiky podniku,
 • obchodního práva,
 • managementu a řízení lidských zdrojů,
 • marketingu,
 • financí a účetnictví,
 • informatiky a informačních technologií,
 • psychologie a sociologie,
 • jazyka: anglického, německého, francouzského a španělského (povinně 2 jazyky).

Uplatnění absolventů:

 • v podnicích z oblasti cestovního ruchu, ale díky obecněji zaměřeným předmětům i v celé business sféře


 

Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy Stáhnout (prezenční)

Nový studijní obor nabízí kvalitní profesně orientované ekonomické vzdělání se zaměřením na lidské zdroje. Nejedná se pouze o běžně chápané vzdělávání v personalistice, ale o rozvoj lidských zdrojů, tedy o specifickou složku řízení lidských zdrojů, zaměřenou na péči o systematický profesní růst zaměstnanců, na organizaci podnikového vzdělávání a na kariérní řízení včetně koncipování různých podpůrných a motivačních programů pro zaměstnance. Studijní obor s takovým zaměřením je na trhu vzdělávání jedinečný a z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Je určen pro tvořivé mladé lidi, kterým nejsou vlastní zaběhané stereotypy, kteří rádi pracují se změnou, jsou komunikativní a zajímají se o práci s lidmi.


Student získá odborné znalosti zejména z:

 • podnikové ekonomiky, účetnictví, marketingu a managementu,
 • právních disciplín, vztahujících se k ekonomice, podnikání a státní správě,
 • personalistiky a řízení lidských zdrojů,
 • soukromého podnikání v oborech blízkých personálním aktivitám, firemnímu a agenturnímu vzdělávání a poradenství
 • psychologických a sociologických disciplín s důrazem na měkké dovednosti,
 • etiky, etikety, firemní kultury a obchodního jednání,
 • dopravních oborů, zejména letecké, silniční, železniční a říční dopravy,
 • profesního vzdělávání a kariérního řízení,

Uplatnění absolventů:

 • v podnicích dopravy a v široké sféře souvisejících služeb jako podnikový ekonom, personalista – specialista pro oblast vzdělávání, kariérního plánování a dalších aktivit spojených s rozvojem lidských zdrojů,
 • ve státní správě, nejen v oblasti dopravy, ale v celé široké sféře státní správy, úřadů a institucí, ale i v samosprávě a v neziskovém sektoru, zejména na personálních a ekonomických odděleních,
 • díky univerzálně pojaté profilaci na lidské zdroje na personálním úseku i ve všech obchodních oborech a službách,
 • samostatné podnikatelské aktivity na rostoucím trhu profesního a agenturního vzdělávání, personálních agentur, zprostředkovatelů práce apod.

 

Služby letecké dopravy v cest. ruchu Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma | kombinované) (pdf)

Studijní obor připravuje kvalifikované odborníky, s odpovídající evropskou úrovní vysokoškolského vzdělání, v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu bezprostředně svázaných s nabídkou a realizací letecké dopravy.

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • matematiky a statistiky,
 • geografie,
 • účetnictví a ekonomiky podniku i ekonomiky cestovního ruchu,
 • marketingu, managementu, výzkumu trhu a mezinárodního obchodu
 • základů psychologie a sociologie,
 • informatiky,
 • techniky služeb cestovního ruchu.
 • práva,

Uplatnění absolventů:

 • v oblasti leteckých a letových provozních službách,
 • v oblasti poskytovatelů služeb v cest. ruchu využívajících leteckou dopravu,
 • v distribuci a prodeji letecké přepravy,
 • v hotelových službách,
 • na letištích,
 • v handlingových společnostech,
 • ve státních orgánech zaměřených na leteckou dopravu,
 • v nadnárodních společnostech využívajících leteckou dopravu,
 • v návazných oborech (cestovní pojištění, asistenční služby, humanitární organizace...)

 

Letový provoz Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma) (pdf)

Studijní obor je zaměřen na komplexní aktivity v civilním letectví, spojené s provozem a zabezpečením provozu letadel. Základem oboru jsou teoretické disciplíny související s letovým provozem, obsahově založené především na požadavcích civilních leteckých předpisů pro provozování letadel a licencování leteckého personálu. Studium představuje komplexní přípravu kvalifikovaných odborníků a dává také příležitost k pokračování v magisterském studiu příbuzných oborů se zaměřením na leteckou dopravu.


Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • teoretických základů letu letounů, přípravy letu, průběhu letu a jeho monitorování,
 • výkonových a technologicko – provozních charakteristik dopravního letounu,
 • problematiky způsobilosti leteckého personálu,
 • požadavků letové způsobilosti a ověřování způsobilosti letadel,
 • problematiky lidských faktorů a lidských zdrojů v letectví,
 • obchodně – ekonomických procesů leteckých dopravců,
 • procesů řízení kvality a managementu letového provozu…
 • procesů obchodního a technologického zabezpečení provozu letadel,

Uplatnění absolventů:

 • v teoretické přípravě na licencované funkce letového provozu (dopravní pilot, řídící letového provozu...),
 • na výkonných pozicích a ve funkcích výkonného managementu provozovatelů letecké dopravy,
 • v letových provozních službách,
 • na výkonných pozicích a ve funkcích výkonného managementu provozovatelů letišť,
 • na všech úrovních výkonných pozic handlingových společností,
 • v prostředí státních organizací civilního letectví,
 • ve schválených organizacích leteckého výcviku…

 

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma) (pdf)

Studijní obor je nejen jedinečným z bakalářských studijních oborů českých vysokých škol, ale i z hlediska evropského. Zohledňuje požadavky Evropské normy EN 15 565 „Služby cestovního ruchu – požadavky na poskytovatele odborného vzdělávání a kvalifikačních programů pro turistické průvodce“.


Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • průvodcovské služby na nejvyšší evropské úrovni
 • znalost aspektů udržitelného rozvoje cestovního ruchu a ochrany životního prostředí, kulturně historického dědictví a kulturních tradic
 • schopnost péče o zábavu zákazníků, poskytování služby specifickým skupinám (seniorům, handicapovaným, MICE sektoru, atd.)
 • schopnost zajišťovat zábavné programy, animace, sociální interakce návštěvníků, zprostředkovávat zážitky, schopnost nabízet individuální služby, tematicky zaměřené programy
 • schopnost zajištění bezpečnosti klienta a ochrany jeho spotřebitelských práv

Uplatnění absolventů:

 • v celém spektru kategorií průvodcovské činnosti (vedoucí zájezdu (tour manager), doprovod zájezdu (tour escort), průvodce cestovního ruchu (tourist guide), včetně dalších příbuzných činností, jako je činnost místního zástupce (local representative) atd.
 • v oblasti cestovních kanceláří a agentur, poskytování služeb MICE, agentur zajišťujících hostesky, doprovodných hotelových službách (např. concierge, banketové služby) atp.