picture

Členství v organizacích

Czech Travel Press

https://czechtravelpress.cz/cs/

Národní organizace novinářů a publicistů cestovního ruchu, původně užívající zkratku ATchJET a v současné době Czech Travel Press. V současné době sdružuje specializované novináře, redaktory, publicisty i spisovatele v počtu cca 120 osob. Členy CTP najdeme jak v tištěných a internetových mediích, tak i v rozhlase a TV.

 

CASAJC (Česká A Slovenská Asociace Jazykových Center) – angl. CASALC (Czech And Slovak Association of Language Centers)

www.casajc.cz

je členem mezinárodní organizací CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignement Supérieur), kam byla přijata na základě rozhodnutí konference CercleS v Antverpách v září 2000 s platností od ledna 2001.

Asociace CercleS byla založena ve Štrasburku v roce 1991 jako konfederace sedmi nezávislých organizací a v současné době sdružuje přes 250 jazykových center v různých institucích vyššího vzdělávání z více než dvaceti zemí Evropy. Zaměřuje se  

 • na podporu jazykových center na vyšších stupních vzdělávání včetně univerzitních a vytváření zdrojů pro jejich dostatečné technické a pedagogické vybavení, 
 • na podporu výzkumu v oblasti jazykového vzdělávání na mezinárodní úrovni. 
 • na podporu spolupráce jazykových center napříč Evropou. 

CercleS organizuje konference, poskytuje možnosti publikační i možnosti profesionálních výměn nebo školení. Vydává odborný časopis Language Learning in Higher Education.

V tomto duchu si  CASAJC si klade za cíl

 • spolupracovat se všemi jazykovými pracovišti  na vysokých školách  v České i Slovenské republice,
 • koordinovat úsilí na poli výuky cizích jazyků v oblasti odborného cizího jazyka

 

Asociace cestovních kanceláří České republiky, www.ackcr.cz je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR. Sdružuje jak cestovní kanceláře, tak cestovní agentury a další subjekty z oboru, a to jak právnické, tak i fyzické osoby. VŠO díky svému členství v organizaci získává jednoznačně konkurenční výhodu v získání aktualizovaných informací vztahujících se k současnému dění v cestovním ruchu, legislativních náležitostech. Představitelé ACK ČR pravidelně několikrát ročně poskytují rozhovory, účastní se přednášek a besed se studenty. Cestovní ruch, jako multidisciplinární obor, ovlivňují aktivity MMR, MZ a řada dalších subjektů. Zejména v době neustále se měnících podmínek pro podnikání v CR a cestování, je vzájemná spolupráce prakticky nedocenitelná.

 

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond je členem mezinárodní asociace ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education). Cílem této mezinárodní asociace je rozvíjet nadnárodní vzdělávací a výzkumné iniciativy v oblasti cestovního ruchu a volného času. Členskou základnu tvoří 155 členů z 55 zemí světa.  

ATLAS, prostřednictvím svých aktivit, podporuje výuku cestovního ruchu, volného času a souvisejících předmětů; podporuje výměnu zaměstnanců a studentů mezi členskými institucemi a podporuje vazby mezi profesními organizacemi cestovního ruchu. Prostřednictvím nadnárodního výzkumu pomáhá rozvoji vhodných učebních osnov pro vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a reaguje i na aktuální trendy cestovního ruchu.  

 

Síť evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch – NECStouR“ https://necstour.eu

NECStouR je rozhodující organizací evropských regionů spolupracující s Evropskou komisí v oblasti podpory a rozvoje udržitelného, odpovědného a kvalitního CR v rámci evropských regionů.

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členských regionů (Region´s General Assembly ) dále jen GAMR), které má za cíl definovat strategické směřování Sítě. GAMR je otevřena jak regionům, které již podepsaly protokol o vstupu do Sítě, tak i těm regionům, které tak učiní později. GAMR musí mít k dispozici  podpůrné nástroje pro analýzy a implementaci postupů a politik.

Pro svoji činnost využívá GAMR podpůrné – odborné orgány, Výbor přidružených členů a Akademický výboru.

VŠO je spoluzakladatelem sítě NECStouR a členem jeho Akademického výboru

Vysoká škola obchodní může využít členství v NECSTouR k řadě aktivit. Jedná se zejména o možnost navázání užších kontaktů s členy sítě. Dále se může zapojit se do výzkumných aktivit sítě, včetně aktivit „Čelíme spolu Coronavirus COVID 19 atd.  Pro školu jsou též významné informace o vývoji evropského cestovního ruchu a opatřeních přijímaných na jeho podporu. Škola je též již zvána, po zvovuobnovení členství na akce pořádané Sítí. V současné době např. byla škola pozvána na on-line NECSTouR Workshop "Smart Specialisation Strategies for Digital Tourism Transition".

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. www.ahrcr.cz (dále jen AHR ČR) vznikla v roce 2006, sloučením profesních sdružení HO.RE.KA a Národní federace hotelů a restaurací. AHR ČR je občanské sdružení, které sdružuje majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací, odborných škol, ale i partnerů nabízejících produkty pro ubytovací či restaurační provozy.  V současné době má členská základna 1560 členů, je stabilní a více jak 70 % kolegů jsou členy organizace déle než 5 let. Jejím hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Zaměřuje se především na oblast legislativy a lobbyingu, při přípravě nových zákonných opatření prosazuje úpravy, které mohou přispět k lepšímu podnikatelskému prostředí. Zajišťuje informační servis a poradenství, tak, aby členové AHR měli všechny dostupné informace týkající se oboru v předstihu. Spolupracujeme v rámci své činnosti s veřejnou správou, kraji, destinačními společnostmi. Prostřednictvím krajských sekcí má svá zastoupení po celé České republice. Sekce hotelová, gastronomická, odpovědného podnikání a vzdělávací jsou odborné a poradní skupiny Asociace, které řeší specifika jednotlivých oblastí.

AHR ČR je členem Evropské konfederace hotelů, restaurací, barů a kaváren HOTREC, Hospodářské komory ČR, platformy cestovního ruchu a prezidia Svazu obchodu a cestovního ruchu, evropského výboru Hotelstars Union, pracovních týmů pro následující otázky: Kvalita, Copyright, OTAs v rámci HOTREC, členem řady destinačních společností. Od r. 2018 je osobou Ing. Václava Stárka, prezidenta AHR ČR i členem Výkonného výboru HOTREC.

 VŠO v Praze, nadační fond se účastní práce ve vzdělávací sekci AHR ČR, která je mj.  organizátorem soutěže o nejlepší absolventskou kvalifikační práci pro daný obor. Studenti VŠO již několikráte získali toto významné ocenění.  Dále osobou ing. Petra Houška, PhD., jako Centra technické normalizace pro oblast normalizace služeb cestovního ruchu České agentury pro standardizaci se účastní i práce Klasifikační komise AHR ČR a podílí se autorsky na vytváření kvalitativních standardů pro ubytovací zařízení – normy ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.

Svaz českého leteckého průmyslu, www.sclp.cz

-        VŠO je členem sdružení zástupců leteckých průmyslových a výrobních podniků, leteckých výzkumných a vzdělávacích institucí. Hlavní náplní činnosti je aktuální problematika výroby a výrobních programů jednotlivých podniků, obchodní aspekty a politika, mezinárodní spolupráce, nové produkty a technologie a spolupráce s vědeckými, výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

 

Podvýbor pro letectví a vesmírný program při hospodářském výboru Poslanecké sněmovny PČR

-        Sdružuje poslance, senátory a významné odborníky jako zástupce leteckých podniků, státní správy, institucí leteckého výzkumu a vzdělání, leteckého sportu a dalších. Podvýbor realizuje řadu celospolečenských aktivit, podporuje veřejnou prezentaci letectví a kosmonautiky, spolupracuje při organizaci odborných seminářů. Katedra letecké dopravy a její členové jsou držiteli několika ocenění ve vzdělávání vysokoškolských odborníků v letectví a letecké dopravě.

 

Hospodářská komora hlavního města Prahy, www.hkp.cz  (HKP) byla ustavena v červnu 1994. Jejím posláním je nejen na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR, podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Významnou skupinu členů tvoří hotely, restaurace, cestovní agentury a jiné podniky z oblasti cestovního ruchu. Je tedy logické, že i VŠO je jejím členem a spolupracuje na činnosti komory a předává informace o jejím významu a činnosti svým studentům.

 

Česká konference rektorů, https://www.crc.muni.cz je jednou z reprezentací vysokých škol podle vysokoškolského zákona. Je připomínkovým místem v legislativním procesu ve věcech, které se týkají vysokých škol, jejich studentů i zaměstnanců. Členové, rektoři vysokých škol, se vyjadřují ke všem významným skutečnostem týkajícím se vztahu státu a vysokých škol i dalším celospolečensky důležitým událostem.

 

Rada vysokých škol je druhou reprezentací vysokých škol. Je konstituována na zastupitelském principu – každá vysoká škola je zastoupena dvěma představiteli, akademickým pracovníkem a studentem. Rada se zabývá podobnými věcmi jako Česká konference rektorů, ale její pohled může být (a bývá) odlišný, právě díky jejímu složení.

 

 

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.