Externí projekty v roce 2016

1. GA/2016/9

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ

pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně

orientované vysoké školy (projekt AREK)

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., VŠO

Spoluřešitel: Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D., Ing.-Paed. , VŠE

Řešitelské období: 15.05.2016 – 30.05.2017

Anotace projektu: Projekce sebeevaluačního rámce a evaluačních nástrojů na základě soudobých poznatků teorie vzdělávání s následným ověřením jejich validity a reliability přímo na Vysoké škole obchodní. Předmětem zkoumání budou autoevaluační procesy se zaměřením na pegagogickou komunikaci v konkrétních podmínkách terciárního vzdělávání (soukromá vysoká škola s profesně zaměřenými studijními program)

 

2. GA/2016/6

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu:  Diverzifikace nabídky cestovního ruchu v Praze se zaměřením na nábřeží Vltavy – Analýza primární a sekundární nabídky

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Spoluřešitel: -

Řešitelské období: 04/2016-12/2016

Anotace projektu: V rámci tohoto projektu jsou sporty považovány za možnost, jak poznat přírodní a kulturní dědictví (kanoistika, lodičky), jakož i nehmotné dědictví a historii.

Projekt bude zahrnovat celý systém cestovního ruchu existující podél řeky, ať už kulturní, sportovní, wellness a další rekreační aktivity.

 

 

3. GA/2016/19

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Vývoj a aplikace nové koncepce bezpečnostní kontroly na letištích a dalších objektech kritické infrastruktury

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Spoluřešitel: -

Řešitelské období: 15.5.2016 – 6/2017

Anotace projektu: Cílem projektu je návrh na úpravu současné koncepce stanovišť bezpečnostních kontrol (detekční kontroly) aplikací poznatků behaviorální analýzy a úpravou pracovního prostředí. Výsledný návrh předpokládá použití nejen v prostředí mezinárodních letišť, ale také dalších objektů kritické infrastruktury.

 


Externí projekty VŠO v roce 2015

VŠO v Praze byla podpisem smlouvy v červenci 2015 zapojena jako výkonný partner sektorové dohody do projektu ESF, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů.“

V oblasti základního výzkumu byl podán jeden návrh externího grantového projektu Grantové agentury ČR, VŠO v Praze zde figuruje jako spoluuchazeč ve spolupráci s VŠE v Praze. Projekt má charakter standardního grantového projektu a byl podán pod reg. č. 16-14356S „Dopady modelů řízení výuky na dosahované cílové kompetence a možnosti jejich zefektivnění.“ Projekt je koncipován pro tříleté řešitelské období 2016 – 2018 s celkovou požadovanou částkou dotace od poskytovatele GA ČR přes 3 mil. Kč.


Další podané návrhy externích projektů v roce 2015:

·         návrh projektu v rámci ERASMUS+ Klíčová akce 1 (KA1) „Vzdělávací mobilita jednotlivců“ navrhovatel VŠO v Praze (katedra cizích jazyků), doba trvání projektu 16 měsíců (1. 7. 2015 – 30. 9. 2016)

·         návrh projektu aplikovaného výzkumu NAKI „České století automobilismu“, uchazeč VŠO v Praze (katedra společenských věd) se spoluuchazeči NTM, SOA Litoměřice a dalšími pracovišti

·         návrh grantového projektu European Business Aviation Association (EBBA)s názvem “Analysis of the shortage of skills in the European Business Aviation sector“, spoluuchazeči jsou Association for Training and Development of Civil Engineering and Architecture, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal; University of Antwerp, Belgium; Inovamais S.A., Portugal; University of Lancaster, United Kingdom; National Aerospace Laboratory, The Netherlands a University of Beira Interior, Portugal; VŠO (katedra letecké dopravy) délka trvání projektu je jeden rok od června 2015.

·         projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR – program OMEGA „Implementace behaviorální analýzy do školicího programu pracovníka bezpečnosti kontroly“, uchazeč VŠO v Praze, (katedra letecké dopravy), spoluuchazeč VŠE Praha, doba trvání projektu 22měsíců (3/2016-12/2017)


Realizované externí projekty do roku 2014

Název projektu: The Meaning of Tourism and Tourism Services in the V4 Countries

Financováno z: Visegrad Fund

Pracoviště: katedra cestovního ruchu a katedra ekonomiky cestovního ruchu

Období řešení: 2012-2013

Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na účast vybraných studentů VŠO v mezinárodních studentských workshopech.

 

Název projektu: Limity a možnosti cestovního ruchu v meziválečném Československu

Financováno z: Grantová agentura České republiky v rámci projektu č. 409/07/P463

Hlavní řešitel:  doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Pracoviště: katedra společenských věd a práva

Období řešení: 2007-2009

 

Název projektu: Vítězové a poražení v procesu ekonomické a institucionální integrace středoevropských ekonomik v Evropské měnové unii, část: Zájmové skupiny a lobbing v Evropské unii – metody a procesy

Financováno z: Grantová agentura České republiky v rámci projektu č. 402/06/1445

Pracoviště: katedra ekonomie

Období řešení: 2006-2009

 

Název projektu: Analýza potřeb v oblasti dílčích kvalifikací skupiny gastronomie, hotelnictví a turismus (kód 65) na všech stupních středního vzdělávání, tzn. středního vzdělávání, středního vzdělávání s výučním listem a středního vzdělávání s maturitní zkouškou

Financováno z: OP RLZ -- MMR 'Zkvalitňování profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu -- CZ.04.3.01/4.2.00.2./0002' (gestor odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj)

Hlavní řešitel: Ing. Petr Houška

Pracoviště: úsek CŽV

Období řešení: 2009

 

Název projektu: Zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v cestovního ruchu v hl. m. Praze

Financováno z: Operační program Praha v rámci projektu reg. č. CZ.04.3.07/4.3.01.2/2140. Projekt JPD3, opatření 4.3 – Rozvoj cestovního ruchu

Pracoviště: katedra cestovního ruchu a katedra společenských věd a práva

Období řešení: 2007-2008

 

Název projektu: Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České republice

Financováno z: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v rámci projektu č. WA-307-06-303

Pracoviště: katedra cestovního ruchu a Czech Institute for Tourism and Management, o. p. s.

Období řešení: 2006