Vyhlášení interní grantové soutěže

Fondu rozvoje vědy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ INTERNÍCH PROJEKTŮ

V souladu se Statutem Fondu rozvoje vědy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuji  

 interní grantovou soutěž

na interní grantové projekty, financované z prostředků Fondu rozvoje vědy.

Vymezení podporovaných oblastí a tematických okruhů pro návrhy interních projektů:

OBLAST 1. Ekonomické obory

1.1 Cestovní ruch a možnosti jeho rozvoje

1.2 Moderní trendy v průvodcovské činnosti

1.3 Lidský kapitál

OBLAST 2. Doprava

2.1 Efektivita a bezpečnost v letecké dopravě

2.2 Zdroje, příležitosti a rizika v rozvoji dopravy

Soutěžní lhůta začíná 1. 4. 2017 a končí 30. 4. 2017. Přijímání přihlášek do interní grantové soutěže končí 30. dubna 2017 ve 14.00 hodin. Přihlášky se podávají v elektronické a tištěné podobě, která je podepsána navrhovatelem. Vytištěné a podepsané přihlášky předejte po předchozí domluvě koordinátorce vědeckovýzkumných aktivit PhDr. Radce Löwenhöfferové, MBA a elektronicky je zašlete na e-mailovou adresu: lowenhofferova@vso-praha.eu

Informace o pravidlech získání podpory a čerpání z Fondu rozvoje vědy (Podpora interních vědeckých projektů) naleznete na Dokumentovém serveru UIS VŠO v příslušné sekci Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost / Věda a výzkum.

V Praze dne 31. března 2017

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
předseda Grantové komise Fondu rozvoje vědy

Harmonogram

Pravidla získávání podpory a čerpání z Fondu rozvoje vědy

 

Závěr interních grantových projektů pro období 2015-2016

K 31.12.2016 byl řádně ukončen jeden interní projekt FRV VŠO. Grantová komise na svém zasedání projednala závěry projektu a zhodnotila posudky oponentů a vyjádření řešitelů. Závěr předsednictva FRV:

FRV1/2015 - splněn

Celková výše vynaložených finančních prostředků na interní projekty pro období 2015-2016 byla 100 000Kč.

FRV1/2015 Vliv gastronomického cestovního ruchu na rozvoj malých a středních podniků v České republice

Hlavní řešitel: Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

Pracoviště: Katedra ekonomie cestovního ruchu

Termín realizace: 1.9.2015 – 30.10.2016

Anotace projektu: Cestovní ruch je v České republice (i v Evropské unii) do značné míry založen na malém a středním podnikání (podniky s počtem zaměstnanců mezi 10 až 25 osobami). Nedostatečné využívání potenciálu cestovního ruchu v regionech (60% návštěvnosti je koncentrováno v Praze) způsobuje, že v posledních letech dochází k nerovnoměrnému socioekonomickému vývoji a prohlubování regionálních disparit v míře, která je celospolečensky nežádoucí. Jednou z možností jak tyto disparity zmírnit je i rozvoj gastronomického cestovního ruchu, a to především rozvojem malých a středních podniků cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu na základě produktů odrážejících současné trendy v cestovním ruchu, které vychází ze sociokulturních specifik regionů, jejich přírodního bohatství, historického, kulturního a technického dědictví, upevní socioekonomický rozvoj regionů udržitelným způsobem. 

 

Cílem projektu bylo, na základě výsledků analýzy současného stavu rozvoje nabídky gastronomického cestovního ruchu malými a středními podniky v České republice, navrhnout možnosti jejich dalšího rozvoje v intencích nejnovějších trendů rozvoje cestovního ruchu,  priorit Evropské unie a Světové organizace cestovního ruchu. V zájmu dosažení cíle projektu byl definován gastronomický cestovní ruch a následně pomocí kvantitativních metod byla zkoumána poptávka po nabídce gastronomického cestovního ruchu. Kvalitativní výzkum byl uskutečněn mezi zainteresovanými stranami (stakeholders) v gastronomickém cestovním ruchu.

Realizované aktivity projektu:

Období

Aktivita

9 – 10/2015

 • sběr a vyhodnocení sekundárních dat;
 • studium dokumentů, materiálů a odborné literatury

11 – 12/2015

 • kvalitativní výzkum  se zainteresovanými subjekty;
 • definování současného stavu gastronomického cestovního ruchu v rámci malého a středního podnikání

1 – 5/2016

 • kvantitativní výzkum
 • definování současného stavu gastronomického cestovního ruchu v rámci malého a středního podnikání
 • účast na konferenci

6 – 10/2016

 • analýza zjištěných dat
 • návrhy a doporučení
 • účast na konferenci

10/2016

 • vyhodnocení projektu
 • závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěr projektu

Všechny vytyčené, výše uvedené cíle i dílčí cíle projektu byly splněny. Součástí projektu byl jak primární výzkum s použitím kvalitativních i kvantitativních metod, jakož i sekundární výzkum založený na disponibilních datech a současné literatuře týkající se objektu zkoumání.

V rámci kvalitativního výzkumu bylo realizováno 281 strukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami. Pro tento typ projektu bylo nejvhodnější uskutečnit kvalitativní výzkum pomocí induktivní metody, neboť umožňuje získat hlubší pochopení problematiky (Bryman & Bell, 2003).  Pro výběr respondentů (zainteresované  strany – stakeholders) byla určena specifická kritéria – restaurace s českou kuchyní, trvání podnikání min. 1 rok, manager restaurace. Respondenti byli vybráni pomocí metody snowball, dále na základě kvality webových stránek a také prostřednictvím pozorování v restauraci.

V rámci kvantitativního výzkumu bylo vyplněno 594 dotazníků. V rámci kvantitativního výzkumu poptávky v oblasti gastronomického cestovního ruchu byla použita omnibusová metoda. Respondenti byli návštěvníci v cestovním ruchu v České republice.

Uvedenými metodami bylo zkoumáno především:

 

 • povědomí o  národních gastronomických produktech,  jejich původu a kulturním významu;
 • preferované aktivity gastronomického cestovního ruchu;
 • návštěvnost gastronomických akcí v České republice;
 • nabídka v gastronomickém cestovním ruchu v České republice;
 • znalost trendů v gastronomickém cestovním ruchu;
 • způsoby podpory malých a středních podniků v oblasti gastronomického cestovního ruchu;
 • současný stav spolupráce mezi malými a středními podniky v gastronomickém cestovním ruchu.

 

Posudek oponenta:

Autorka se plně v duchu zadání a cílů návrhu projektu zabývala problematikou aktuální, odborně cennou a pro VŠO přínosnou. Zároveň jde o výzkum užitečný i pro předmětnou vědní oblast se zřetelnou přidanou hodnotou řešitelů. Meritem výzkumu je analýza nabídky gastronomického cestovního ruchu se zvláštním zaměřením na drobné podnikání, které je pro daný segment signifikantní a mimořádně významné. Na základě kvalitně provedené obsahové analýzy a vlastního výzkumu byl adekvátně vytyčen žádoucí směr rozvoje gastronomického cestovního ruchu v aktuálních podmínkách ČR včetně metodiky. Cíl projektu byl splněn ve vzorné kvalitě. Oceňuji efektivní  využití rozpočtovaných finančních zdrojů, provedené dílčí změny rozpočtu byly v mezích tolerance a byly řádně  zdůvodněny. Dále oceňuji průběžnou diseminaci výsledků řešení a kvalitu doložených publikačních výstupů.
Projekt byl úspěšně ukončen a je přínosem pro teorii i praxi ekonomiky cestovního ruchu.

                                        Vyhlášení interní grantové soutěže 
 Fondu rozvoje vědy Vysoké školy obchodní v Praze pro období 2015-2016
 
                              VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ INTERNÍCH PROJEKTŮ

V souladu se Statutem Fondu rozvoje vědy Vysoké školy obchodní v Praze vyhlašuji
                     
                                                 interní grantovou soutěž
  

na interní grantové projekty, financované z prostředků Fondu rozvoje vědy.

Vymezení podporovaných oblastí a tematických okruhů pro návrhy interních projektů:

OBLAST 1. Mezinárodní teritoriální studia

1.1 Cestovní ruch a možnosti jeho rozvoje

1.2 Moderní trendy v průvodcovské činnosti

OBLAST 2. Ekonomika a řízení v dopravě

2.1 Efektivita a bezpečnost v letecké dopravě

2.2 Zdroje, příležitosti a rizika v rozvoji dopravy

Soutěžní lhůta začíná 1. 4. 2015 a končí 30. 4. 2015. Přijímání přihlášek do interní grantové soutěže končí 30. dubna 2015 ve 14.00 hodin. Přihlášky se podávají v elektronické a tištěné podobě, která je podepsána navrhovatelem. Vytisknuté a podepsané přihlášky předejte po předchozí domluvě koordinátorce vědeckovýzkumných aktivit PhDr. Radce Löwenhöfferové, MBA a elektronicky je zašlete na e-mailovou adresu: lowenhofferova@vso-praha.eu

Informace o pravidlech získání podpory a čerpání z Fondu rozvoje vědy (Podpora interních vědeckých projektů) naleznete na Dokumentovém serveru UIS VŠO v příslušné sekci Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost / Věda a výzkum.

V Praze dne 31. března 2015

          v. r. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
předseda Grantové komise Fondu rozvoje vědy


                                    

Závěr interních grantových projektů pro období 2013-2014

K 31.12.2014 byly řádně ukončeny všechny čtyři interní projekty FRV VŠO. Grantová komise na svém zasedání projednala závěry interních projektů a zhodnotila posudky oponenta a vyjádření hlavních řešitelů. Závěr předsednictva FRV:

FRV1/2013 – splněn s dílčími výhradami

FRV2/2013 – splněn

FRV3/2013 - splněn

FRV4/2013 – splněn s dílčími výhradami

Celková výše vynaložených finančních prostředků na interní projekty pro období 2013-2014 byla 617 245Kč.

FRV1/2013 Analýza současného stavu a návrhy opatření pro zvýšení návštěvnosti v turistickém regionu Vysočina

Hlavní řešitel: Ing. Hana Hájková

Pracoviště: Katedra cestovního ruchu

Anotace projektu: Pro hlubší analýzu byl vybrán region Vysočina, neboť i přes nesporný potenciál v oblasti přírodního a poznávacího cestovního ruchu a snahu v oblasti marketingových aktivit ze strany agentury Vysočinatourism, dosahuje region dlouhodobě nízkých hodnot návštěvnosti (v roce 2011 byl dle statistik ČSU 3. nejméně navštěvovaným krajem České republiky) a nedaří se tento negativní trend zvrátit. Cílem projektu je podrobně zmapovat zásadní nedostatky bránící širšímu rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu. Pozornost bude věnována čtyřem klíčovým oblastem, které jsou považovány za důležité předpoklady efektivního fungování cestovního ruchu v destinaci. Analyzovány budou následující faktory - kvalita ubytovacích a stravovacích služeb v regionu, spolupráce subjektů působících v cestovním ruchu, podpora místních tradic a řemesel a marketingové aktivity a systém fungování agentury Vysočinatourism. U každé z uvedených oblastí bude podrobně zhodnocen současný stav a následně navrženy možnosti budoucího rozvoje včetně rozpracování metodiky. Výstupy projektu budou dány k dispozici všem důležitým aktérům v cestovním ruchu, především agentuře Vysočinatourism, která je zastřešujícím subjektem pro realizaci cestovního ruchu na Vysočině.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva o řešení projektu je zpracována pečlivě a svědomitě. Za pozitiva řešení projektu lze považovat čtyři publikační výstupy v konferenčních a tematických sbornících a také zapojení jednoho studenta VŠO do výzkumu.

Za hlavní handicap řešení považuji rozdíl mezi zadáním a výsledným řešením. Řešitelé si stanovili za cíl: 1/ monitorovat aktuální stav návštěvnosti sledovaného turistického regionu; 2/ navrhnout opatření pro zvýšení jeho turistické návštěvnosti. Výzkum se však víceméně zaměřil na analýzu úspěšnosti a podnikatelské atraktivity regionální značky. Zjevným handicapem řešitelů byla nižší znalost v oblasti sociologických výzkumů a dotazníkových šetření. Jejich výsledky obsažené v závěrečné zprávě mají zjevně omezenou vypovídací hodnotu. Sporné je také využití výsledků výzkumu v pedagogické činnosti.

FRV2/2013 Behavior analyst - metodika výběru a školící program

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Pracoviště: Katedra letecké dopravy

Anotace projektu: Zajištění plnění současných standardů v procesu obchodního odbavení cestujících a zejména bezpečnostních kontrol nejen neúměrně prodlužuje čas strávený cestujícím na letišti, čímž negativně ovlivňuje jeho komfort, ale zároveň také nezbytné procedury jdoucí mnohdy na hranici etiky a lidské důstojnosti působí nepříznivě na psychiku jedinců, kteří tímto ztrácejí pocity cestujícího/zákazníka a ocitají se v duševní rovině na straně potenciálního zločince.

Zamýšleným a vzhledem k předkladateli rovněž uznávaným projektem příštích let je tzv. IATA Checkpoint of the Future, jenž předpokládá tři úrovně provádění bezpečnostních kontrol dle eventuální rizikovosti cestujícího na základě dílčích zdrojů informací a analýzy chování. Vyvstává tedy zásadní potřeba profilace a jednoznačné identifikace potenciálně nebezpečných osob ještě před vlastním provedením této bezpečnostní kontroly. Na současné technologické úrovni není prozatím možné profilaci řešit automaticky a rozhodující úloha bude proto i nadále (přibližně do roku 2020) svěřena člověku, takzvanému „Behavior Analyst“.

Přestože se jako o termínu uvedení do činnosti některých elementů Checkpoint of the Future hovoří o roce 2014, nebylo do této doby jednoznačně stanoveno, jakým způsobem bude probíhat výběr pracovníků do této pozice, ani jak budou tito pracovníci školeni k rozpoznávání rizikovosti chování cestujícího.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva odráží vysokou odbornou kvalitu řešitel Za pozitiva řešení projektu lze považovat jeho mezinárodní zakotvení, spolupráci s Policejní akademií ČR a Ústavem leteckého zdravotnictví. Byla jasně stanovena metodika výzkumu. Výsledky výzkumu odpovídají stanoveným cílům. Nepochybným pozitivem je zapojení dvou studentů magisterského studia všo a realizace projektu; nanejvýš kladně lze hodnotit přímé propojení projektu s pedagogickou činností (s tématem výzkumu souznělo 9 bakalářských prací, z nichž 7 je již obhájeno). Za více než dostačující lze považovat publikační vstupy (3 v odborných časopisech a 6 v konferenčních sbornících). Za jeden z  možných, velmi důležitých směrů celkové budoucí orientace interních projektrů všo lze považovat záměr řešitel využít výsledky skončeného projektu pro přípravu grantu, který bude podán u Technologické agentury české republiky.

FRV3/2013 Analýza časového vývoje parametrů cestovního ruchu ČR v porovnání se současnými evropskými trendy

Hlavní řešitel: Ing. Lukáš Malec, Ph.D.

Pracoviště: Katedra informačních technologií a analytických metod

Anotace projektu: Cestovní ruch a různá jeho odvětví v současné době představují důležitý společenský, kulturní i ekonomický fenomén. Významné zdroje uvádějí, že po obchodu s ropou a ropnými produkty a automobilovým průmyslem zaujímá cestovní ruch výší obratu celosvětově třetí místo. V regionech s příznivými podmínkami pro jeho rozvoj může cestovní ruch představovat významný urychlovač ekonomického růstu. Přestože dostupné údaje o celkových příjezdech a dalších ukazatelích nepostihují komplexní obraz vývoje cestovního ruchu, představují publikované údaje důležitý zdroj informací pro zjištění jeho časového vývoje a trendů vybraných regionů. Množství a forma aplikací teoreticky exaktnějších matematicko-statistických postupů při zpracování dat cestovního ruchu je relativně nízká. Cílem je ukázat možnost zpracování méně kvalitních ekonomických dat (často singulárních, obsahujících odlehlé či chybějící hodnoty) teoreticky náročnějšími postupy vícerozměrné statistiky. Bude užito metod kanonické korelace, hlavních směrů, vícerozměrné vícenásobné regrese a dalších a řešeny významné výpočetní problémy těchto metod. Z hlediska kanonické korelace bude diskutován problém regularizace z hlediska možnosti vložení primární informace dále zkvalitňující výpočet jejích parametrů.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva – pokud ji mohu vzhledem ke svému odbornému zaměření hodnotit – je vypracována kvalitně. Pozitivy výzkumu jsou dle mého soudu: 1/ Publikace čtyř výstupů (dva články v odborných časopisech, dvě vědecké statě v konferenčních sbornících) 2/ zapojení dvou studentů do řešení projektu, a to v přímé návaznosti na témata jejich magisterské, respektive bakalářské práce 3/ nízké náklady na řešení, přičemž podstatná část nákladů byla vynaložena na zakoupení softwaru.

FRV4/2013 Konkurenceschopnost regionů ČR v turismu a možnosti měření výkonnosti marketingových opatření pomocí metody BSC

Hlavní řešitel: Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Pracoviště: Katedra ekonomiky cestovního ruchu

Anotace projektu: Projekt reaguje na potřeby praxe a je první svého druhu v České republice. Do projektu budou zapojeny další partnerské instituce. Projekt se soustředí na aplikaci zjištěných teoretických poznatků v konkrétních podmínkách regionů České republiky. Na příkladu vybraných regionů (předpoklad 3–5 regionů) ověřuje možnosti měření konkurenceschopnosti a možnosti měření výkonnosti marketingového managementu v praxi. Následné plošné sledování (monitorování) konkurenceschopnosti bude zajišťovat silný partner ze strany státu - Institut turismu Agentury CzechTourism (tato otázka je již předjednána) a lze předpokládat i další dlouhodobější účast VŠO na činnostech navazujících na výstupy projektu (byl vyjádřen předběžný zájem o účast VŠO ze strany Institutu). Projekt by měl ukázat, že každý region disponuje určitými konkurenčními a komparativními výhodami, které není možné zvyšovat neustálým zvyšováním objemu financování (navíc bez zpětné vazby). Projekt se v přípravné teoretické části zabývá možnostmi měření konkurenceschopnosti destinace a možnostmi měření výkonnosti financování marketingového managementu, s využitím nových trendů v oblasti marketingového managementu destinací. Výsledkem projektu bude metodika pro obě zkoumané oblasti (konkurenceschopnost a měření výkonnosti), která bude využitelná ze strany národní turistické organizace CzechTourism (Institut turismu), ale i na regionální úrovni pro desítky organizací marketingového managementu. Konečným cílem uplatnění výsledků projektu v praxi je zefektivnění výdajů na marketingový management destinací a změna pohledu na destinace jako na obchodní konkurenceschopné jednotky.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva je zpracována poněkud lakonicky a má relativně omezenou vypovídající hodnotu. Výsledky řešení projektu, které jistě ovlivnily i neočekávané změny ve složení řešitelského týmu, jsou vyjádřeny jen tezovitě a nepříliš přesvědčivě. Nejsou uváděna data z dotazníkových šetření; postrádám i vysvětlení důvodů zúžení výzkumu pouze na jeden turistický region. Chybí také podrobnější výkaz využití mzdových nákladů. Jako pozitiva lze hodnotit zapojení pěti studentů do řešení projektu a publikaci tří výstupů (2 stati v konferenčních sbornících a jeden článek v odborném periodiku).

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.