Vyhlášení interní grantové soutěže 

 Fondu rozvoje vědy Vysoké školy obchodní v Praze pro období 2015-2016
 
                              VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ INTERNÍCH PROJEKTŮ

V souladu se Statutem Fondu rozvoje vědy Vysoké školy obchodní v Praze vyhlašuji
                     
                                                 interní grantovou soutěž
  

na interní grantové projekty, financované z prostředků Fondu rozvoje vědy.

Vymezení podporovaných oblastí a tematických okruhů pro návrhy interních projektů:

OBLAST 1. Mezinárodní teritoriální studia

1.1 Cestovní ruch a možnosti jeho rozvoje

1.2 Moderní trendy v průvodcovské činnosti

OBLAST 2. Ekonomika a řízení v dopravě

2.1 Efektivita a bezpečnost v letecké dopravě

2.2 Zdroje, příležitosti a rizika v rozvoji dopravy

Soutěžní lhůta začíná 1. 4. 2015 a končí 30. 4. 2015. Přijímání přihlášek do interní grantové soutěže končí 30. dubna 2015 ve 14.00 hodin. Přihlášky se podávají v elektronické a tištěné podobě, která je podepsána navrhovatelem. Vytisknuté a podepsané přihlášky předejte po předchozí domluvě koordinátorce vědeckovýzkumných aktivit PhDr. Radce Löwenhöfferové, MBA a elektronicky je zašlete na e-mailovou adresu: lowenhofferova@vso-praha.eu

Informace o pravidlech získání podpory a čerpání z Fondu rozvoje vědy (Podpora interních vědeckých projektů) naleznete na Dokumentovém serveru UIS VŠO v příslušné sekci Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost / Věda a výzkum.

V Praze dne 31. března 2015

          v. r. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
předseda Grantové komise Fondu rozvoje vědy


                                    

Závěr interních grantových projektů pro období 2013-2014

K 31.12.2014 byly řádně ukončeny všechny čtyři interní projekty FRV VŠO. Grantová komise na svém zasedání projednala závěry interních projektů a zhodnotila posudky oponenta a vyjádření hlavních řešitelů. Závěr předsednictva FRV:

FRV1/2013 – splněn s dílčími výhradami

FRV2/2013 – splněn

FRV3/2013 - splněn

FRV4/2013 – splněn s dílčími výhradami

Celková výše vynaložených finančních prostředků na interní projekty pro období 2013-2014 byla 617 245Kč.

Název projektu: FRV1/2013 Analýza současného stavu a návrhy opatření pro zvýšení návštěvnosti v turistickém regionu Vysočina

Hlavní řešitel: Ing. Hana Hájková

Pracoviště: Katedra cestovního ruchu

Anotace projektu: Pro hlubší analýzu byl vybrán region Vysočina, neboť i přes nesporný potenciál v oblasti přírodního a poznávacího cestovního ruchu a snahu v oblasti marketingových aktivit ze strany agentury Vysočinatourism, dosahuje region dlouhodobě nízkých hodnot návštěvnosti (v roce 2011 byl dle statistik ČSU 3. nejméně navštěvovaným krajem České republiky) a nedaří se tento negativní trend zvrátit. Cílem projektu je podrobně zmapovat zásadní nedostatky bránící širšímu rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu. Pozornost bude věnována čtyřem klíčovým oblastem, které jsou považovány za důležité předpoklady efektivního fungování cestovního ruchu v destinaci. Analyzovány budou následující faktory - kvalita ubytovacích a stravovacích služeb v regionu, spolupráce subjektů působících v cestovním ruchu, podpora místních tradic a řemesel a marketingové aktivity a systém fungování agentury Vysočinatourism. U každé z uvedených oblastí bude podrobně zhodnocen současný stav a následně navrženy možnosti budoucího rozvoje včetně rozpracování metodiky. Výstupy projektu budou dány k dispozici všem důležitým aktérům v cestovním ruchu, především agentuře Vysočinatourism, která je zastřešujícím subjektem pro realizaci cestovního ruchu na Vysočině.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva o řešení projektu je zpracována pečlivě a svědomitě. Za pozitiva řešení projektu lze považovat čtyři publikační výstupy v konferenčních a tematických sbornících a také zapojení jednoho studenta VŠO do výzkumu.

Za hlavní handicap řešení považuji rozdíl mezi zadáním a výsledným řešením. Řešitelé si stanovili za cíl: 1/ monitorovat aktuální stav návštěvnosti sledovaného turistického regionu; 2/ navrhnout opatření pro zvýšení jeho turistické návštěvnosti. Výzkum se však víceméně zaměřil na analýzu úspěšnosti a podnikatelské atraktivity regionální značky. Zjevným handicapem řešitelů byla nižší znalost v oblasti sociologických výzkumů a dotazníkových šetření. Jejich výsledky obsažené v závěrečné zprávě mají zjevně omezenou vypovídací hodnotu. Sporné je také využití výsledků výzkumu v pedagogické činnosti.


Název projektu
: FRV2/2013 Behavior analyst - metodika výběru a školící program

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Pracoviště: Katedra letecké dopravy

Anotace projektu: Zajištění plnění současných standardů v procesu obchodního odbavení cestujících a zejména bezpečnostních kontrol nejen neúměrně prodlužuje čas strávený cestujícím na letišti, čímž negativně ovlivňuje jeho komfort, ale zároveň také nezbytné procedury jdoucí mnohdy na hranici etiky a lidské důstojnosti působí nepříznivě na psychiku jedinců, kteří tímto ztrácejí pocity cestujícího/zákazníka a ocitají se v duševní rovině na straně potenciálního zločince.

Zamýšleným a vzhledem k předkladateli rovněž uznávaným projektem příštích let je tzv. IATA Checkpoint of the Future, jenž předpokládá tři úrovně provádění bezpečnostních kontrol dle eventuální rizikovosti cestujícího na základě dílčích zdrojů informací a analýzy chování. Vyvstává tedy zásadní potřeba profilace a jednoznačné identifikace potenciálně nebezpečných osob ještě před vlastním provedením této bezpečnostní kontroly. Na současné technologické úrovni není prozatím možné profilaci řešit automaticky a rozhodující úloha bude proto i nadále (přibližně do roku 2020) svěřena člověku, takzvanému „Behavior Analyst“.

Přestože se jako o termínu uvedení do činnosti některých elementů Checkpoint of the Future hovoří o roce 2014, nebylo do této doby jednoznačně stanoveno, jakým způsobem bude probíhat výběr pracovníků do této pozice, ani jak budou tito pracovníci školeni k rozpoznávání rizikovosti chování cestujícího.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva odráží vysokou odbornou kvalitu řešitel Za pozitiva řešení projektu lze považovat jeho mezinárodní zakotvení, spolupráci s Policejní akademií ČR a Ústavem leteckého zdravotnictví. Byla jasně stanovena metodika výzkumu. Výsledky výzkumu odpovídají stanoveným cílům. Nepochybným pozitivem je zapojení dvou studentů magisterského studia všo a realizace projektu; nanejvýš kladně lze hodnotit přímé propojení projektu s pedagogickou činností (s tématem výzkumu souznělo 9 bakalářských prací, z nichž 7 je již obhájeno). Za více než dostačující lze považovat publikační vstupy (3 v odborných časopisech a 6 v konferenčních sbornících). Za jeden z  možných, velmi důležitých směrů celkové budoucí orientace interních projektrů všo lze považovat záměr řešitel využít výsledky skončeného projektu pro přípravu grantu, který bude podán u Technologické agentury české republiky.


Název projektu
: FRV3/2013 Analýza časového vývoje parametrů cestovního ruchu ČR v porovnání se současnými evropskými trendy

Hlavní řešitel: Ing. Lukáš Malec, Ph.D.

Pracoviště: Katedra informačních technologií a analytických metod

Anotace projektu: Cestovní ruch a různá jeho odvětví v současné době představují důležitý společenský, kulturní i ekonomický fenomén. Významné zdroje uvádějí, že po obchodu s ropou a ropnými produkty a automobilovým průmyslem zaujímá cestovní ruch výší obratu celosvětově třetí místo. V regionech s příznivými podmínkami pro jeho rozvoj může cestovní ruch představovat významný urychlovač ekonomického růstu. Přestože dostupné údaje o celkových příjezdech a dalších ukazatelích nepostihují komplexní obraz vývoje cestovního ruchu, představují publikované údaje důležitý zdroj informací pro zjištění jeho časového vývoje a trendů vybraných regionů. Množství a forma aplikací teoreticky exaktnějších matematicko-statistických postupů při zpracování dat cestovního ruchu je relativně nízká. Cílem je ukázat možnost zpracování méně kvalitních ekonomických dat (často singulárních, obsahujících odlehlé či chybějící hodnoty) teoreticky náročnějšími postupy vícerozměrné statistiky. Bude užito metod kanonické korelace, hlavních směrů, vícerozměrné vícenásobné regrese a dalších a řešeny významné výpočetní problémy těchto metod. Z hlediska kanonické korelace bude diskutován problém regularizace z hlediska možnosti vložení primární informace dále zkvalitňující výpočet jejích parametrů.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva – pokud ji mohu vzhledem ke svému odbornému zaměření hodnotit – je vypracována kvalitně. Pozitivy výzkumu jsou dle mého soudu: 1/ Publikace čtyř výstupů (dva články v odborných časopisech, dvě vědecké statě v konferenčních sbornících) 2/ zapojení dvou studentů do řešení projektu, a to v přímé návaznosti na témata jejich magisterské, respektive bakalářské práce 3/ nízké náklady na řešení, přičemž podstatná část nákladů byla vynaložena na zakoupení softwaru.


Název projektu
: FRV4/2013 Konkurenceschopnost regionů ČR v turismu a možnosti měření výkonnosti marketingových opatření pomocí metody BSC

Hlavní řešitel: Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Pracoviště: Katedra ekonomiky cestovního ruchu

Anotace projektu: Projekt reaguje na potřeby praxe a je první svého druhu v České republice. Do projektu budou zapojeny další partnerské instituce. Projekt se soustředí na aplikaci zjištěných teoretických poznatků v konkrétních podmínkách regionů České republiky. Na příkladu vybraných regionů (předpoklad 3–5 regionů) ověřuje možnosti měření konkurenceschopnosti a možnosti měření výkonnosti marketingového managementu v praxi. Následné plošné sledování (monitorování) konkurenceschopnosti bude zajišťovat silný partner ze strany státu - Institut turismu Agentury CzechTourism (tato otázka je již předjednána) a lze předpokládat i další dlouhodobější účast VŠO na činnostech navazujících na výstupy projektu (byl vyjádřen předběžný zájem o účast VŠO ze strany Institutu). Projekt by měl ukázat, že každý region disponuje určitými konkurenčními a komparativními výhodami, které není možné zvyšovat neustálým zvyšováním objemu financování (navíc bez zpětné vazby). Projekt se v přípravné teoretické části zabývá možnostmi měření konkurenceschopnosti destinace a možnostmi měření výkonnosti financování marketingového managementu, s využitím nových trendů v oblasti marketingového managementu destinací. Výsledkem projektu bude metodika pro obě zkoumané oblasti (konkurenceschopnost a měření výkonnosti), která bude využitelná ze strany národní turistické organizace CzechTourism (Institut turismu), ale i na regionální úrovni pro desítky organizací marketingového managementu. Konečným cílem uplatnění výsledků projektu v praxi je zefektivnění výdajů na marketingový management destinací a změna pohledu na destinace jako na obchodní konkurenceschopné jednotky.

Posudek oponenta: Závěrečná zpráva je zpracována poněkud lakonicky a má relativně omezenou vypovídající hodnotu. Výsledky řešení projektu, které jistě ovlivnily i neočekávané změny ve složení řešitelského týmu, jsou vyjádřeny jen tezovitě a nepříliš přesvědčivě. Nejsou uváděna data z dotazníkových šetření; postrádám i vysvětlení důvodů zúžení výzkumu pouze na jeden turistický region. Chybí také podrobnější výkaz využití mzdových nákladů. Jako pozitiva lze hodnotit zapojení pěti studentů do řešení projektu a publikaci tří výstupů (2 stati v konferenčních sbornících a jeden článek v odborném periodiku).