picture

LL.M.

LL.M. PRÁVO V MANAŽERSKÉ PRAXI ve spolupráci s partnerskou Vysokou školou podnikání a práva 

www.profesnivzdelavani.cz

Chcete kariérně růst a rozvíjet svůj manažerský potenciál? Chcete znát nejnovější trendy v oblasti Práva v manažerské praxi? Chcete získat vzdělání, kterému v zahraničí rozumí?

Našim primárním cílem je poskytnout současným i budoucím manažerům a podnikatelům vzdělání, které předurčí jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti i z hlediska právního povědomí.

Rozvíjejte své schopnosti. Nerezignujte na možnost Vašeho dalšího vzdělávání, absolvujte jedinečný roční LL.M. program Právo v manažerské praxi pro manažery a podnikatele, který:

 • je garantován naší partnerskou vysokou školou VŠPP, oceníte kvalitu a úroveň studia
 • respektuje vysoké pracovní nasazení i osobní závazky, vystudujete do 1 roku
 • respektuje specifické potřeby vzdělávání, nabízí nejdůležitější právní témata v oblasti řízení i podnikání
 • respektuje individuální potřeby

 

CENA studia s možností splátek a zvýhodněním pro studenty a absolventy VŠO

 • CENÍK
 • Absolventi 69.900,- bez DPH  (84 579,- včetně DPH)
 • Standardní cena 89.900,- bez DPH  (108 779,- včetně DPH)

 

MÍSTO STUDIA

 • Praha – Spálená 76/14, 110 00 Praha 1

 

Studijní moduly workshopy

 • Moduly obsahují s výjimkou úvodního workshopu vždy 8 hodin přímé výuky. Závěrečný modul je věnován prezentacím závěrečných písemných prací.
 • VÝUKA VŽDY V SOBOTU V PROSTORÁCH VŠO, SPÁLENÁ 14, PRAHA 1 OD 9.00 DO 16.30 HODIN
 • výuka dopoledne 9.00 – 10.30, 15 min přestávka, 10.45 – 12.15, oběd 12.15 – 13.15 hodin,
 • výuka odpoledne 13.15 – 14.45, 15 minut přestávka, 15.00 – 16.30 hodin.

ÚVODNÍ WORKSHOP

garanti: prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Seznámení se studiem a jeho koncepcí. Představení garanta studijního programu doc. JUDr. Daniela Patěka, Ph.D. a lektorů. Prvotní informace a doporučení pro efektivní studium, kontinuální práci na písemných projektech a postupné zpracování závěrečné práce během studia. Vzájemné seznámení studentů v rámci společenské neformální části za přítomnosti vedení školy, garanta a lektorů.

ÚVOD DO SYSTÉMU PRÁVA

 

garanti: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (ODPOLEDNE), Mgr. Michal Pokorný (DOPOLEDNE)

Seznámení se systémem práva (kontinentální x anglosaské, soukromé x veřejné), s veškerými podstat-nými právně relevantními skutečnostmi jako východiskem pro další studium. Postavení národního práva v kontextu práva EU. Charakteristika nejdůležitějších právních odvětví.

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO A PREVENCE VZNIKU POHLEDÁVEK

 

garant: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.

Závazkové právo v kontextu soukromoprávní úpravy, smlouva jako nejčastější důvod vzniku závazku, solidární závazky, předsmluvní odpovědnost, změna okolností, neúměrné zkrácení, lichva, základní principy náhrady újmy v soukromém právu, prevence vzniku škod.

VYMAHATELNOST PRÁVA

 

garant: JUDr. Jaromír Císař a advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný

Osvětlení možností, které nám poskytuje právní řád se zaměřením na prevenci (bezvadnost a úplnost smluvních podkladů). Systém justice – soudy, státní zastupitelství, orgány činné v trestním řízení. Alternativní možnosti (mediace) řešení sporů. Několik poznámek k insolvenčnímu řízení. Zastoupení advokátem, právní služba ve firmě a možnosti její organizace.

DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

garanti: JUDr. Helena Chaloupková, Mgr. et. Mgr. Jan Šmejkal

Ochrana důvěrných informací (obchodní tajemství, know-how) ve smlouvách, při akvizicích (due diligence) a ve vtahu k zaměstnancům, ochrana osobních údajů (včetně GDPR), z pohledu vnitřní činnosti firem, prodeje zboží a poskytování služeb a v rámci obchodních vztahů.
Ochrana pověsti právnické osoby a ochrana osobnosti v mediální a marketingové komunikaci.
Mediální komunikace, firemní komunikace navenek, vystupování osob na veřejnosti (tiskové konference, sdělovací prostředky). Marketingová komunikace, způsoby obchodních sdělení (reklama, sponzorování, umístění produktu).

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

 

garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Obchodní společnosti jsou právním konstruktem (druhem právnických osob), jehož prostřednictvím je umožněno efektivně provozovat podnikatelskou činnost. Osoby se v nich mohou sdružovat za společným (podnikatelským) cílem a příslušná právní úprava nabízí jednotlivá schémata, která zabezpečí řádné fungování obchodní společnosti, tj. spolupráci jejích společníků a kompetentní a zodpovědnou správu jejích záležitostí. Tento ideál je samozřejmě v konkrétních právních normách a v praxi obtížné sledovat a zcela naplnit. V rámci výkladu proto budou analyzovány nové instituty práva obchodních společností, vykládány problematické aspekty regulace činnosti obchodních společností a prezentována aktuální judikatura Nejvyššího soudu.

POVINNOSTI MANAŽERA V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

 

garanti: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Oblast pracovního práva je nedílnou součástí managementu. Rámcová znalost tohoto oboru práva, je tak elementární součástí komplexu znalostí, bez kterých nelze úspěšně řídit společnost. V rámci tohoto pracovněprávního bloku, si osvojíte znalost praktické aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce v pracovněprávních vztazích. Zejména, jednání před vznikem pracovního poměru a jeho sjednání, změny a rozvazování pracovního poměru, dále některé otázky týkající se dovolené, překážek v práci a náhrady újmy.

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MANAŽERA A FIRMY

 

garanti: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Znalosti základů trestní odpovědnosti obchodních společností i fyzických osob jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí manažerských funkcí bez vystavování se zbytečným rizikům případného trestního stíhání. Poslední novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob tuto oblast výrazně modifikovala, když na jedné straně rozšířila až na několik výjimek možnost trestního postihu na prakticky všechny trestné činy, na straně druhé umožnila za splnění určitých podmínek se trestní odpovědnosti zprostit. Jaký způsobem je v tomto ohledu vhodné postupovat a jaká preventivní opatření se v praxi osvědčují, bude obsahem výkladu této velmi aktuální problematiky.

STÁTNÍ A EVROPSKÁ REGULACE PODNIKÁNÍ

 

garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Svobodný rozvoj podnikatelské činnosti představuje významný pilíř současné společnosti. Právo pod-nikat je důležitým právem chráněným i v rovině ústavní. Přesto má toto právo řadu regulačních limitů. Ochrana konkurenčního prostředí, ochrana zájmů spotřebitelů a jiných zákazníků a ochrana osob, které s podnikateli uzavírají různorodé smlouvy, si vyžádaly přijetí a uplatňování předpisů, jež stanoví meze soutěžnímu chování podnikatelů (soutěžní právo) a které modifikují obecné smluvní právo, zejména limitují smluvní volnost stran ve prospěch zvýšené ochrany osob, s nimiž podnikatelé vstupují do závazku (zvláštní regulace obchodních závazků). Regulační rámec podnikání v ČR je přitom silně ovlivněn právem evropským, které stanoví podnikatelské volnosti nepřekročitelné meze, ale zároveň i vytváří chráněný prostor pro rozvoj podnikatelské činnosti, do něhož nemůže národní zákonodárce svévolně zasahovat.

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP

 

garanti: prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Závěrečný modul uzavírá odborné moduly prezentací závěrečné písemné práce, v rámci, které bude student – autor upozorněn na případné chyby věcné i formální povahy, včetně návrhu, jak je odstranit. Zároveň mu bude doporučen postup vedoucí k úspěšnému ukončení studia odevzdáním práce splňující všechny požadavky kladené na program LL.M. ze strany VŠPP. Prezentace prací proběhne před lektory a vedením školy. Po formální části workshopu bude pokračovat neformální společenská část, kde se naposledy studenti společně setkají a budou si moci sdělit své dojmy a zkušenosti získané v průběhu studia LL.M.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.