Vlastní odborné publikace

Publikační činnost v roce 2014 (pdf)

Publikační činnost v roce 2013
(pdf)

Publikační činnost v roce 2012 (pdf)

Publikační činnost v roce 2011 (pdf)

Publikační činnost v roce 2010 (pdf)

Publikační činnost v roce 2009 (pdf)

Dne 8. 5. 2015 byl prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace doc. Krpálek přizván a začleněn do redakční rady (international editorial team) vědeckého časopisu European Scientific Journal ESJ ̀s Index Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8,25 

ISSN 1857 – 7881 (Print), ISSN 1857 – 7431 (Online) 

http://eujournal.org/index.php/esj/index

http://eujournal.org/index.php/esj/pages/view/committee

 

Akademičtí pracovníci VŠO výstupy své výzkumné činnosti prezentují na mezinárodních odborných konferencích. Úspěchem jsou především příspěvky na konferencích zařazených do Web of Science jako např:

v roce 2015

8th international Science Conference
Prpálek, P. Developing Entrepreneurial Skills using Project Teaching. Rural Environment Education Personality (REEP), Latvia, Jelgava, 2015 s. 115-121. ISBN 978-9984-48-178-4.


v roce 2014

17th Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Malec, L. Studying economics and tourism industry relations by smooth partial least squares method depending on parameter. 17th Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Poland, Jerzmanowice 2014. s. 173-179. ISBN: 978-83-7695-421-9.

v roce 2013

The 7th International Days of Statistics and Economics

Malec, L., Malec, M. Application of two-set multivariate statistical methods to the Czech Republic arrival tourism data. The 7th International Days of Statistics and Economics. Prague 2013. s. 937-946. ISBN: 978-80-86175-87-4.

Z rozsáhlé publikační činnosti pedagogů Vysoké školy obchodní v Praze, do které se zapojili pracovníci všech kateder, je třeba vyzvednout monografii člena katedry společenských věd doc. JUDr. et PhDr. Jana Štemberka, Ph.D. „Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století“, která byla vydána v roce 2010 na Karlově univerzitě v prestižním Nakladatelství Karolinum.

 

Ing. Stanislava Nechvílová je spoluautorkou knihy 'Projektový management podle IPMA', za kterou kolektiv autorů obdržel cenu vydavatelství Grada Publishing v oblasti ekonomické literatury za rok 2009.


Journal of Tourism and Services

Vědecký recenzovaný časopis Journal of Tourism and Services, vydávaný Vysokou školou obchodní, slouží k prezentaci domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné činnosti pracovníků v oboru cestovního ruchu a služeb. V časopise jsou uveřejňovány analýzy, výstupy výzkumných prací a projektů, vědecké statě, eseje a informace z oboru cestovního ruchu a služeb v anglickém jazyce.

 

Journal of Tourism and Services