Obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Nový studijní obor nabízí kvalitní profesně orientované ekonomické vzdělání se zaměřením na lidské zdroje. Nejedná se pouze o běžně chápané vzdělávání v personalistice, ale o rozvoj lidských zdrojů, tedy o specifickou složku řízení lidských zdrojů, zaměřenou na péči o systematický profesní růst zaměstnanců, na organizaci podnikového vzdělávání a na kariérní řízení včetně koncipování různých podpůrných a motivačních programů pro zaměstnance. Studijní obor s takovým zaměřením je na trhu vzdělávání jedinečný a z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Je určen pro tvořivé mladé lidi, kterým nejsou vlastní zaběhané stereotypy, kteří rádi pracují se změnou, jsou komunikativní a zajímají se o práci s lidmi.

 

Co se na oboru naučíte?

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • podnikové ekonomiky, účetnictví, marketingu a managementu,
 • právních disciplín, vztahujících se k ekonomice, podnikání a státní správě,
 • personalistiky a řízení lidských zdrojů,
 • profesního vzdělávání a kariérního řízení,
 • psychologických a sociologických disciplín s důrazem na měkké dovednosti,
 • etiky, etikety, firemní kultury a obchodního jednání,
 • dopravních oborů, zejména letecké, silniční, železniční a říční dopravy,
 • soukromého podnikání v oborech blízkých personálním aktivitám, firemnímu a agenturnímu vzdělávání a poradenství

 

Studijní plán oboru Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

 

Uplatnění absolventů oboru v praxi

 • v podnicích dopravy a v široké sféře souvisejících služeb jako podnikový ekonom, personalista – specialista pro oblast vzdělávání, kariérního plánování a dalších aktivit spojených s rozvojem lidských zdrojů,
 • ve státní správě, nejen v oblasti dopravy, ale v celé široké sféře státní správy, úřadů a institucí, ale i v samosprávě a v neziskovém sektoru, zejména na personálních a ekonomických odděleních,
 • díky univerzálně pojaté profilaci na lidské zdroje na personálním úseku i ve všech obchodních oborech a službách,
 • samostatné podnikatelské aktivity na rostoucím trhu profesního a agenturního vzdělávání, personálních agentur, zprostředkovatelů práce apod.