Expertní činnost

Za důležitou považujeme i expertní a analytickou činnost ve vztahu ke státním orgánům a institucím. Jednotliví akademičtí pracovníci VŠO se podílejí na následující expertní činnosti:

 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

rektor od 15. 9. 2017, je předsedou dozorčí rady Krajské hospodářské komory, členem dozorčí rady Akademické aliance a další soukromých vzdělávacích institucí, jako rektor reprezentuje VŠO v České konferenci rektorů, je členem vědecké rady Panevropské vysoké školy v Bratislavě a akademické rady Vysoké školy podnikání a práva v Praze, jako odborník na podnikové informační systémy a sdílenou ekonomiky je členem poradních sborů a expertních panelů na úrovni národní i regionální,

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

prorektorka pro pedagogickou činnost a vnější vztahy, je garantkou profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Cestovní ruch a turizmus v českém i anglickém jazyce, garantkou profesně zaměřeného magisterského studijního programu Management cestovního ruchu. V současnosti zastává funkci prorektorky pro pedagogickou činnost a vnější vztahy. Zastupuje VŠO v UNWTO Knowledge Network, UNWTO Gastronomy Network a je garantkou přidruženého členství VŠO v UNWTO. Je členkou akademické rady VŠO a VŠPP, členkou Akademické rady Akademického výboru NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch, členkou Destination Marketing Association International, externí školitelkou doktorského studia na Fakultě managementu Prešovské Univerzity v Prešově, Slovenská republika a Visiting Research Fellow na CTCC Leeds Metropolitan University v Leeds, Velká Británie. Je předsedkyní ediční rady a zakladatelkou mezinárodního vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO v anglickém jazyce 2x ročně od roku 2010. Časopis je indexován v databáze Web of Science database provozovaný Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI) a světových vědeckých databázích, včetně EBSCO database - Hospitality & Tourism Complete, ERIH PLUS, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus - ICI Journals Master List. Global Impact Factor 0.543. Je členkou ediční rady vědeckého recenzovaného časopisu European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, vydávaného Polytechnic Institute of Leiria v Portugalsku, ISSN: 2182-4916; členkou ediční rady vědeckého recenzovaného časopisu International Journal of Strategic Innovative Marketing, ISSN: 2241-8407; členkou ediční rady vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Competitivness, vydávaného Facultou Managementu a Ekonomiky Tomáše Bati ve Zlíně, ISSN 1804-171X (Print), ISSN 1804-1728 (On-line). Je recenzentkou vědeckých statí EURAM – Public Management SIG, recenzentkou Emerald Emerging Markets Case Studies, vydávaných vydavatelstvím EMERALD; recenzentkou EuroMed

Journal of Business, vydávaného vydavatelstvím EMERALD, recenzentkou vědeckých statí Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus, vydávaného VŠH v Praze 8, recenzentkou Working Papers, vydávaných FMV VŠE Praha, recenzentkou vědeckých statí Journal of Tourism Challenges & Trends, vydávaných Romanian-American Association of Project Managers for Education and Research, recenzentkou vědeckých statí Journal of Tourism Consumption and Practice, vydávaného University of Plymouth, recenzentkou vědeckých statí časopisu Moravian Geographical Reports, vydávaného Ústavem geoniky Akademie věd ČR, recenzentkou Global Management Journal vydávaného Poznanskou Wyžszou Szkolou Biznesu, Polsko.

Členství ve vědeckých a programových radách mezinárodních konferencí doma i v zahraničí: členka vědecké rady UNWTO Algarve Forum on Tourism and Science: Bridging theory and practice 2011, Portugalsko; členka vědecké rady mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, organizované VŠH v Praze 8, spol. s r. o. 2009, 2010, 2011, ČR; členka vědecké rady 7th International Conference Innovation in Management-Cooperating Globally, organizované PWSB Business University College Poznan v Polsku 2012; členka vědecké rady mezinárodní konference CIT2013 - Innovation in Tourism and Hospitality, Florida Universitaria, Valencia, 2013, Španělsko; členka vědecké rady The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing University of Peloponnese, Greece 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; členka vědecké rady The 2nd International Conference of Tourism, Hospitality and Recreation 2014, GITUR – Polytechnic Institute of Leiria, Portugal, University School of Physical Education Poznan, Poland & University of Economy, Bydgoszcz, Poland 2014; členka vědecké rady The International Conference on Marketing, Management and Economics, European Marketing and Management Association, Sarajevo, Bosna a Hercegovina 2014; členka vědecké rady The International Conference on Tourism Milestones – Preparing for Tomorrow, Skyline Universtity College, Sharjah, UAE; členka programové rady The 24th International Business Information Management Association Conference Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation, November 6-7, 2014, Milan, Italy; členka vědecké rady konference t-FORUM 2015 Global Conference: Tourism Intelligence in Action, Naples, 4-7 May 2015, Itálie; je členka vědecko-technického výboru Croatian Foundation Zaklada Europ: A Better Education for a Better Europe2016; 2017; 2018.

Je expertkou Evropské komise pro projekty ERASMUS+ a EU COSME EASME v rámci The EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020.

Je hodnotitelkou projektů Vědecké grantové agentury Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) v Komisi VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy. Doc. Kiráľová hodnotila projekty Centra kompetence a projektů v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost; byla členkou Pracovní skupiny k připomínkování návrhové části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji a členkou Odborné konzultační skupiny – infrastruktura cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

V roce 2013 získala certifikát projektové manažerky v oblasti udržitelného rozvoje cestovního ruchu - á mažerka Certificate in Project Management for European Sustainable Development, PM4ESDTM Foundation, Training for European Sustainable Tourism European Partnership. Dále je držitelkou certifikátů DHL IT Services, Prague, Czech Republic, Managing Conflict, Stress, and Time, Emotional Intelligence at Work, The Emotionally Intelligent Leader, Integrating Change in Your Organization, The Key Stages of Coaching, Starting the Change Process, Managing the Change Process; Jacksonville Chamber of Commerce, Florida, USA, Marketing and Public Relations; Corporate Insight International, Jacksonville, Florida, USA, Dynamic Communications Training; AOTS, Tokyo, Japan, Cross-Cultural Management; Bradford and Ilkley College, Bradford, Great Britain, Management; Institute of Tourism and Travel, St. Gallen, Switzerland, Marketing and Management.

Je členkou řešitelského kolektivu projektu VEGA: 1/0247/14 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, SR; zástupce vedoucího řešitele interní grantové úlohy FRV1/2015 Vliv gastronomického cestovního ruchu na rozvoj malých a středních podniků v České republice; řešitelkou grantové úlohy Vliv postoje generace Y a Z ke sportovním aktivitám a sportovnímu cestovnímu ruchu při výběru destinace cestovního ruchu GA22_2/2016; řešitelkou grantové úlohy Diverzifikace nabídky cestovního ruchu v Praze se zaměřením na nábřeží Vltavy – Analýza primární a sekundární nabídky GA/2016/6-101; řešitelkou grantové úlohy Hodnocení konkurenceschopnosti městského cestovního ruchu: komparativní analýza vybraných měst v České republice GA/6/2018; spoluřešitelkou projektu TEMPUS Tuning environmental competences in Russian fishery education for sustainable development (TUNA) 530221-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR; spoluřešitelkou projektu The European Commission DG Enterprise and Industry (Unit E2: Tourism and Cultural Instruments) "Mapping and performance check of the supply side of tourism education and training".

Doc. Kiráľová je autorkou vědeckých článků a monografií indexovaných ve Web of Science a Scopus. Pravidelně publikuje v anglickém jazyce a prezentuje na mezinárodních konferencích v zahraničí.

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

prorektorka pro studium je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu a České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu.

doc. Ing. František Martinec, CSc.

je dlouholetým významným odborníkem v oblasti letecké dopravy, který se této problematice soustavně věnuje na mezinárodní úrovni již více než 40 let. V jeho osobě je propojení vysoce erudovaného odborníka, manažera a kvalitního vědeckého akademického pracovníka. Je odborníkem na oblast řízení a řešení úloh v oblastech letecké dopravy: Zpracování expertizních posudků v oblasti letecké dopravy, zpracovávaní dokumentací modernizace letecké dopravy, zástavby zařízení do letecké techniky, řešení provozních úloh pro vzdušné sily – technické zprávy, vypracovávaní akvizičních projektů na modernizaci a zabezpečení letadel, vypracovávaní takticko-technického zadání na modernizaci letové techniky, vyšetřovaní leteckých nehod, vypracovávaní stanovisek k standardizačním dokumentům aliance, zpracovaní standardizačních dokumentů, vypracovávaní metodik na zkoušek leteckých instruktorů. V dané oblasti spolupracuje s leteckými společnostmi a podílí se na poradenské činnosti v těchto společnostech. Významná je i jeho role zástupce v pracovních komisích NATO v Bruselu: - Komise životního cyklu (2007-2008), Komise Management rizik (2008 – 2009).

Specializije se také na akreditace odborných leteckých pracovišť v oblasti letecké dopravy (Tribotechnické laboratoře akreditované SNAS, Pracoviště, laboratoře a zkušebny osvědčené Leteckým úradem SR a ČR a Úradem vojenského letectva MO SR) a zavedení a získaní certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2000 pro VLTSÚ Košice a Sli, a.s. a získáni patentů a průmyslových vzorů.

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

je ředitelkou agentury CzechTourism, dále je členkou mezinárodní organizace AIEST (Association Internationale d´Experts Scientifique du Tourisme), členkou České marketingové společnost, členkou Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu SVECR, podílela se na činnosti pracovní skupiny pro přípravu návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a realizovala konzultační a expertní činnost v rámci přípravy Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období 2014 – 2020, byla členkou zpracovatelského týmu střednědobé marketingové strategie ČR: Rebranding a

marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a účastnila se jako členka týmu zpracování expertní zprávy pro Národní památkový ústav: Zhodnocení dopadu restrukturalizace NPÚ na kompetence a funkčnost památkových objektů v oblasti cestovního ruchu, v roce 2012 byla vybrána jako autorka nejlepších publikací v oboru ekonomie a podnikání vydané nakladatelstvím Grada a získala Cenu nakladatelství Grada 2011,

doc. Ing. Luboš Janko, CSc.

je vedoucím Katedry letecké dopravy, soudním znalcem v oborech: doprava - odvětví doprava vodní, ekonomika - odvětví ceny a odhady a sport a sportovní zařízení - odvětví vnitrozemská a námořní plavba, jeho odborná a expertní činnost je zaměřena na oblast strojního inženýrství, dopravní techniku, letadlovou techniku, stavbu a provozování letadel a leteckých pohonných jednotek, lodní techniku, stavbu a provozování lodí a lodních pohonných jednotek, aerodynamiku, leteckou a aplikovanou aerodynamiku, experimentální aerodynamiku, hydromechaniku a mechaniku letu,

doc. Ing. Věra Seifertová, CSc.

v září 2005 v Oxfordu obdržela mezinárodní cenu Socrates Award – za osobní přínos v intelektuálním rozvoji moderní společnosti a vytváření vzdělávacího mostu mezi Východem a Západem. Je vedoucí katedry Cestovního ruchu a průvodcovské činnosti. Je členkou Gastronomia Bohemica – na podporu rozvoje regionálního cestovního ruchu a vicepresidentka Marketingového klubu ČR.

Ing. Lukáš Malec, Ph.D.

je vedoucím katedry informačních technologií a analytických metod, spolupracovníkem či spoluřešitelem českých i zahraničních grantových úkolů akademie věd (Finská akademie věd), grantových agentur (typu GA ČR, GA Akademické aliance) a externích projektů vysoké školy, vyvíjí významnou publikační činnost ve statistickém zpracování dat cestovního ruchu a v ochraně životního prostředí, je oponentem řady článků českých i zahraničních impaktovaných a kvalitně indexovaných časopisů,

Mgr. Simona Pecková, MBA, PhD.

má vzdělání v oblasti lingvistiky, pedagogiky a podnikového řízení, ve své výzkumné a publikační činnosti se pohybuje na pomezí těchto tří oborů, v disertační práci s názvem „Fiktivní firma jako prostředek osvojování cizích jazyků“ se tyto disciplíny propojují, dále se zabývá studijními strategiemi, autoregulovaným učením a zvyšováním efektivity výukového procesu, v roce 2013 získala na svou výzkumnou činnost grant od Grantové agentury Univerzity Karlovy,

Ing. Jan Havlík, Ph.D.

je oponentem projektů Technologické agentury České republiky, členem oborové rady magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a informatika na FEL ČVUT v Praze, členem České společnosti pro zdravotnickou techniku a Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, členem redakční rady impaktovaného časopisu Biomedical Engineering Online,

Ing. Petr Houška, PhD.

je smluvním partnerem - centrem technické normalizace v oblasti cestovního ruchu České agentury pro standardizaci pro mezinárodní normalizaci služeb cestovního ruchu v rámci ISO/TC/228 Služby cestovního ruchu a související a CEN TC/329/ Služby cestovního ruchu, odpovídá za národní normalizaci služeb cestovního ruchu, je členem oborové skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu pro vzdělávání, členem rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubytovacích zařízení do příslušné kategorie a třídy, členem odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, akreditovaným expertem ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO, členem vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR, členem výboru NORMAPME (European Office of Crafts, Trades a Small and Medium sized Enterprises to Standardisation) pro oblast služeb cestovního ruchu a souvisejících,

JUDr. Karol Hrádela

je předsedou Kontrolní komise Jednoty českých právníků, 

Это они.

Выпускники нашей школы

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.