MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE „Schola nova, quo vadis?“ 2016


Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokou školou obchodní v Praze při příležitosti oslav 25. výročí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a 55. výročí Katedry pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
mezinárodní vědeckou konferenci „Schola nova, quo vadis?".  Součástí této konference bude workshop „Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:
„Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“, reg. č. F1/31/2015 financovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické v Praze;

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU- 4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR;

„Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“, reg. č. GA/2016/9 financovaného Radou Grantové agentury.


Termín a místo konání
7. listopadu 2016 v Nové budově Vysoké škole ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 v zasedací místnosti č. 139 Fakulty financí a účetnictví.


Sborník
Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na elektronickém nosiči CD, který bude vydán a distribuován následně po konání konference. Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření publikovány v časopise Media4u Magazine indexovaném v databázi ERIH plus. Příspěvek v rozsahu do 6 stran se všemi formálními náležitostmi zašlete do 15. října 2016 na tyto emailové adresy katerina.berkova@vse.cz; ladislav.pasiar@euba.sk. Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na http://kdep.vse.cz/ v sekci Konference 2016 (Pokyny pro autory).

Rámcový program
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 10:30 Plenární vystoupení
10:30 – 10:45 Přestávka na občerstvení
10:45 – 13:00 Workshop: Sekce KOMU, KDY, JAK? „Případové studie, didaktické hry a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“
13:00 – 14:00 Přestávka na občerstvení
14:00 – 15:30 Workshop: Sekce KOMU, KDY, JAK? „Didaktické ekonomické hry – konkrétní ukázky“
15:30 – 16:00 Workshop: Sekce CO, KDE? „Metodická podpora ucitelstvi.vse.cz v prostředí Moodle“ 

Organizační výbor konference si vyhrazuje právo na změnu programu.

Odborný garant konference
Ing. Alena Králová, Ph.D.

Vědecký výbor konference
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., ING.PAED.IGIP, MBA (Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom)
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)
doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing. Jan Chromý, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze)
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)
Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)
Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Organizační výbor konference
Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)
Ing. Alena Králová, Ph.D. (kralova@vse.cz)
Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)
Ing. Jaromír Novák, PhD. (jaromir.novak@euba.sk)
Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)
Jarmila Petrůvová (petruv@vse.cz)

Registrace
Registrace je spuštěna do 15. října 2016 prostřednictvím webových stránek katedry v sekci Konference 2016 (Registrace). Konference je bezplatná a je možné se účastnit bez příspěvku či jeho aktivního přednesení.

Termíny
15. října 2016: termín registrace účastníků
15. října 2016: termín zaslání příspěvku na emailové adresy: katerina.berkova@vse.cz; ladislav.pasiar@euba.sk
7. listopadu 2016: termín konání mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“

Veškeré informace o mezinárodní vědecké konferenci jsou k dispozici na: http://kdep.vse.cz/ v sekci Konference 2016.