Projekty financované Výzkumným centrem VŠO

Název projektu: Air Transport Security Knowledge Centre

Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk, Žihla, CSc.

Pracoviště: Katedra letecké dopravy
Řešitelské období: 2013 - 2018

Anotace projektu: Bezpečnost v letecké dopravě je chápána ve dvou rovinách řešících odlišnou problematikou. Oblast Safety, ekvivalentně pojmenována jako „provozní bezpečnost“, je řešena v rámci každé organizace, nebo instituce s přihlédnutím na oblast svého zájmu nebo na oblast poskytovaných služeb. Security, známá jako „ochrana před protiprávnimi činy“, je oblastí, jejíž vznik byl vynucen zvyšujícím se výskytem protiprávních činů v oblasti civilní letecké dopravy za posledních několik desetiletí. Vědecko-výzkumnou činností v oblasti Security se zabývá celá řada institucí v podobě specializovaných firem vyrábějících technická zařízení, provozovatelé letišť v rámci svých kompetencí a v neposlední řadě vysoké školy prostřednictvím vlastních projektů a to nejen v rámci České Republiky, ale i v mezinárodním měřítku.

Mají-li být veškeré poznatky, ke kterým bylo v rámci těchto zainteresovaných institucí dosaženo, využity v praxi k efektivnějšímu přístupu k oblasti Security v civilním letectví z pohledu provozovatelů letišť, leteckých dopravců, cestující veřejnosti, ale i dalších subjektů podílejících se na procesu letecké přepravy, je nezbytná jejich vzájemná koordinace a efektivní spolupráce. Ta spočívá především v pravidelném předávání aktuálních informací o probíhajících projektech a výzkumech jednotlivých institucí na pravidelných mezinárodních konferencích zaměřených na příslušnou problematiku a vytvoření přidružené instituce, která se bude touto koordinací zabývat včetně správy komplexní knihovny o mezinárodním výzkumu v dané oblasti.

Posudek oponenta pro období 2013-2014: Průběžná zpráva je vypracována kvalitně a zodpovědně. Výzkumné centrum plní cíle stanovené projektem. Za přínos lze považovat: 1/ Uspořádání dvou mezinárodních odborných konferencí o bezpečnosti v letecké dopravě v letech 2013 a 2014 na půdě VŠO. Na každou se přihlásilo téměř osm desítek zájemců. Z obou byl publikován konferenční sborník; 2/ Publikaci pěti odborných článků a studií (konferenční sborníky, odborný časopis); 3/ Byla vytvořena zkušební verze příslušného webového portálu; 4/ Do řešení úkolů výzkumného centra byli zapojeni dva studenti VŠO, v rámci řešení projektu vznikla jedna bakalářská a jedna magisterská diplomní práce. Dosavadní výsledky řešení vytváření příznivé předpoklady pro další činnost výzkumného centra.

Posudek oponenta pro rok 2015: Dosavadní výsledky řešení projektu vytvářejí příznivé podmínky pro jeho pokračování a úspěšné završení. V průběhu dosavadního řešení výzkumný tým pod vedením prof. Ing. Zdeňka Žihly, CSc. mj. uspořádal dvě mezinárodní odborné konference, publikoval pět odborných článků a studií, zapojil do řešení projektu studenty VŠO.

V kontextu dosavadního řešení si výzkumný tým klade adekvátní cíle i pro rok 2015. Předpokládá: 1. finalizaci internetového portálu o ochraně civilního letectví před protiprávními činy; 2. Organizaci mezinárodní vědecké konference, jejímž výstupem bude mj. recenzovaný sborník; 3. Do řešení projektu budou zapojeni dva studenti magisterského studia VŠO.

Cíle stanovené pro rok 2015 jsou dostatečně nosné; existuje reálný předpoklad, že budou splněny. Požadavky na finanční prostředky jsou stanoveny reálně. Lze předpokládat, že budou efektivně využity. Výsledky výzkumu zvýší povědomí o VŠO jako o vědecko-výzkumné instituci.

 Aktivity projektu v roce 2016: Výstupy projektu VC1/2013 pro rok 2016 budou redukovány na realizaci konference v termínu 23. - 24. 11. 2016 tak, jak je uvedeno v Žádosti o pokračování interního projektu pro rok 2016 ze dne 12. 1. 2016. Hlavní součástí této konference bude diseminace výstupů projektu ve vazbě na realizaci v praxi. Součástí jednání bude odborná konzultace s dosavadními i budoucími možnými partnery Air Transport Security Knowledge Centre s důrazem na revizi požadavků praktické realizace primárních cílů, dílčích aktivit a finálních výstupů znalostního centra v budoucím období.

Další pokračování projektu v roce 2017 se soustředí na administraci a rozvoj databáze, výběr potencionálních zájemců o znalostní portál www.atskc.eu , kteří by ho převzali a provozovali. Současně s tím řešitelé předpokládají, že oproti Smlouvě k zajištění řešení grantového projektu Výzkumného centra VC1/2013 dojde ke zkrácení doby realizace projektu o jeden rok, tj. do konce roku 2017.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.