Projekty financované Výzkumným centrem VŠO

Název projektu: Air Transport Security Knowledge Centre

Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk, Žihla, CSc.

Pracoviště: Katedra letecké dopravy

Řešitelské období: 2013 - 2018

Anotace projektu: Bezpečnost v letecké dopravě je chápána ve dvou rovinách řešících odlišnou problematikou. Oblast Safety, ekvivalentně pojmenována jako „provozní bezpečnost“, je řešena v rámci každé organizace, nebo instituce s přihlédnutím na oblast svého zájmu nebo na oblast poskytovaných služeb. Security, známá jako „ochrana před protiprávnimi činy“, je oblastí, jejíž vznik byl vynucen zvyšujícím se výskytem protiprávních činů v oblasti civilní letecké dopravy za posledních několik desetiletí. Vědecko-výzkumnou činností v oblasti Security se zabývá celá řada institucí v podobě specializovaných firem vyrábějících technická zařízení, provozovatelé letišť v rámci svých kompetencí a v neposlední řadě vysoké školy prostřednictvím vlastních projektů a to nejen v rámci České Republiky, ale i v mezinárodním měřítku.

Mají-li být veškeré poznatky, ke kterým bylo v rámci těchto zainteresovaných institucí dosaženo, využity v praxi k efektivnějšímu přístupu k oblasti Security v civilním letectví z pohledu provozovatelů letišť, leteckých dopravců, cestující veřejnosti, ale i dalších subjektů podílejících se na procesu letecké přepravy, je nezbytná jejich vzájemná koordinace a efektivní spolupráce. Ta spočívá především v pravidelném předávání aktuálních informací o probíhajících projektech a výzkumech jednotlivých institucí na pravidelných mezinárodních konferencích zaměřených na příslušnou problematiku a vytvoření přidružené instituce, která se bude touto koordinací zabývat včetně správy komplexní knihovny o mezinárodním výzkumu v dané oblasti.

Posudek oponenta pro období 2013-2014: Průběžná zpráva je vypracována kvalitně a zodpovědně. Výzkumné centrum plní cíle stanovené projektem. Za přínos lze považovat: 1/ Uspořádání dvou mezinárodních odborných konferencí o bezpečnosti v letecké dopravě v letech 2013 a 2014 na půdě VŠO. Na každou se přihlásilo téměř osm desítek zájemců. Z obou byl publikován konferenční sborník; 2/ Publikaci pěti odborných článků a studií (konferenční sborníky, odborný časopis); 3/ Byla vytvořena zkušební verze příslušného webového portálu; 4/ Do řešení úkolů výzkumného centra byli zapojeni dva studenti VŠO, v rámci řešení projektu vznikla jedna bakalářská a jedna magisterská diplomní práce. Dosavadní výsledky řešení vytváření příznivé předpoklady pro další činnost výzkumného centra.

Celková výše vynaložených finančních prostředků na interní projekty výzkumného centra pro období 2013-2014 byla 151 823Kč.