Projekty financované Výzkumným centrem VŠO

Název projektu: Air Transport Security Knowledge Centre

Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk, Žihla, CSc.

Pracoviště: Katedra letecké dopravy

Řešitelské období: 2013 - 2018

Anotace projektu: Bezpečnost v letecké dopravě je chápána ve dvou rovinách řešících odlišnou problematikou. Oblast Safety, ekvivalentně pojmenována jako „provozní bezpečnost“, je řešena v rámci každé organizace, nebo instituce s přihlédnutím na oblast svého zájmu nebo na oblast poskytovaných služeb. Security, známá jako „ochrana před protiprávnimi činy“, je oblastí, jejíž vznik byl vynucen zvyšujícím se výskytem protiprávních činů v oblasti civilní letecké dopravy za posledních několik desetiletí. Vědecko-výzkumnou činností v oblasti Security se zabývá celá řada institucí v podobě specializovaných firem vyrábějících technická zařízení, provozovatelé letišť v rámci svých kompetencí a v neposlední řadě vysoké školy prostřednictvím vlastních projektů a to nejen v rámci České Republiky, ale i v mezinárodním měřítku.

Mají-li být veškeré poznatky, ke kterým bylo v rámci těchto zainteresovaných institucí dosaženo, využity v praxi k efektivnějšímu přístupu k oblasti Security v civilním letectví z pohledu provozovatelů letišť, leteckých dopravců, cestující veřejnosti, ale i dalších subjektů podílejících se na procesu letecké přepravy, je nezbytná jejich vzájemná koordinace a efektivní spolupráce. Ta spočívá především v pravidelném předávání aktuálních informací o probíhajících projektech a výzkumech jednotlivých institucí na pravidelných mezinárodních konferencích zaměřených na příslušnou problematiku a vytvoření přidružené instituce, která se bude touto koordinací zabývat včetně správy komplexní knihovny o mezinárodním výzkumu v dané oblasti.

Posudek oponenta pro období 2013-2014: Průběžná zpráva je vypracována kvalitně a zodpovědně. Výzkumné centrum plní cíle stanovené projektem. Za přínos lze považovat: 1/ Uspořádání dvou mezinárodních odborných konferencí o bezpečnosti v letecké dopravě v letech 2013 a 2014 na půdě VŠO. Na každou se přihlásilo téměř osm desítek zájemců. Z obou byl publikován konferenční sborník; 2/ Publikaci pěti odborných článků a studií (konferenční sborníky, odborný časopis); 3/ Byla vytvořena zkušební verze příslušného webového portálu; 4/ Do řešení úkolů výzkumného centra byli zapojeni dva studenti VŠO, v rámci řešení projektu vznikla jedna bakalářská a jedna magisterská diplomní práce. Dosavadní výsledky řešení vytváření příznivé předpoklady pro další činnost výzkumného centra.

 

Posudek oponenta pro rok 2015: Dosavadní výsledky řešení projektu vytvářejí příznivé podmínky pro jeho pokračování a úspěšné završení. V průběhu dosavadního řešení výzkumný tým pod vedením prof. Ing. Zdeňka Žihly, CSc. mj. uspořádal dvě mezinárodní odborné konference, publikoval pět odborných článků a studií, zapojil do řešení projektu studenty VŠO.

V kontextu dosavadního řešení si výzkumný tým klade adekvátní cíle i pro rok 2015. Předpokládá: 1. finalizaci internetového portálu o ochraně civilního letectví před protiprávními činy; 2. Organizaci mezinárodní vědecké konference, jejímž výstupem bude mj. recenzovaný sborník; 3. Do řešení projektu budou zapojeni dva studenti magisterského studia VŠO.

Cíle stanovené pro rok 2015 jsou dostatečně nosné; existuje reálný předpoklad, že budou splněny. Požadavky na finanční prostředky jsou stanoveny reálně. Lze předpokládat, že budou efektivně využity. Výsledky výzkumu zvýší povědomí o VŠO jako o vědecko-výzkumné instituci.

 Aktivity projektu v roce 2016: Výstupy projektu VC1/2013 pro rok 2016 budou redukovány na realizaci konference v termínu 23. - 24. 11. 2016 tak, jak je uvedeno v Žádosti o pokračování interního projektu pro rok 2016 ze dne 12. 1. 2016. Hlavní součástí této konference bude diseminace výstupů projektu ve vazbě na realizaci v praxi. Součástí jednání bude odborná konzultace s dosavadními i budoucími možnými partnery Air Transport Security Knowledge Centre s důrazem na revizi požadavků praktické realizace primárních cílů, dílčích aktivit a finálních výstupů znalostního centra v budoucím období.

Další pokračování projektu v roce 2017 se soustředí na administraci a rozvoj databáze, výběr potencionálních zájemců o znalostní portál www.atskc.eu , kteří by ho převzali a provozovali. Současně s tím řešitelé předpokládají, že oproti Smlouvě k zajištění řešení grantového projektu Výzkumného centra VC1/2013 dojde ke zkrácení doby realizace projektu o jeden rok, tj. do konce roku 2017.