picture

Rok 2015-2013

Výzkumné projekty v roce 2015

FRV1/2015 Vliv gastronomického cestovního ruchu na rozvoj malých a středních podniků v České republice

Hlavní řešitel: Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

Pracoviště: Katedra ekonomie cestovního ruchu

Termín realizace: 1.9.2015 – 30.10.2016

Anotace projektu: Cestovní ruch je v České republice (i v Evropské unii) do značné míry založen na malém a středním podnikání (podniky s počtem zaměstnanců mezi 10 až 25 osobami). Nedostatečné využívání potenciálu cestovního ruchu v regionech (60% návštěvnosti je koncentrováno v Praze) způsobuje, že v posledních letech dochází k nerovnoměrnému socioekonomickému vývoji a prohlubování regionálních disparit v míře, která je celospolečensky nežádoucí. Jednou z možností jak tyto disparity zmírnit je i rozvoj gastronomického cestovního ruchu, a to především rozvojem malých a středních podniků cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu na základě produktů odrážejících současné trendy v cestovním ruchu, které vychází ze sociokulturních specifik regionů, jejich přírodního bohatství, historického, kulturního a technického dědictví, upevní socioekonomický rozvoj regionů udržitelným způsobem.

Cílem projektu bylo, na základě výsledků analýzy současného stavu rozvoje nabídky gastronomického cestovního ruchu malými a středními podniky v České republice, navrhnout možnosti jejich dalšího rozvoje v intencích nejnovějších trendů rozvoje cestovního ruchu, priorit Evropské unie a Světové organizace cestovního ruchu. V zájmu dosažení cíle projektu byl definován gastronomický cestovní ruch a následně pomocí kvantitativních metod byla zkoumána poptávka po nabídce gastronomického cestovního ruchu. Kvalitativní výzkum byl uskutečněn mezi zainteresovanými stranami (stakeholders) v gastronomickém cestovním ruchu.

 

Výzkumné projekty v roce 2013

FRV1/2013 Analýza současného stavu a návrhy opatření pro zvýšení návštěvnosti v turistickém regionu Vysočina

Hlavní řešitel: Ing. Hana Hájková

Pracoviště: Katedra cestovního ruchu

Anotace projektu: Pro hlubší analýzu byl vybrán region Vysočina, neboť i přes nesporný potenciál v oblasti přírodního a poznávacího cestovního ruchu a snahu v oblasti marketingových aktivit ze strany agentury Vysočinatourism, dosahuje region dlouhodobě nízkých hodnot návštěvnosti (v roce 2011 byl dle statistik ČSU 3. nejméně navštěvovaným krajem České republiky) a nedaří se tento negativní trend zvrátit. Cílem projektu je podrobně

zmapovat zásadní nedostatky bránící širšímu rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu. Pozornost bude věnována čtyřem klíčovým oblastem, které jsou považovány za důležité předpoklady efektivního fungování cestovního ruchu v destinaci. Analyzovány budou následující faktory - kvalita ubytovacích a stravovacích služeb v regionu, spolupráce subjektů působících v cestovním ruchu, podpora místních tradic a řemesel a marketingové aktivity a systém fungování agentury Vysočinatourism. U každé z uvedených oblastí bude podrobně zhodnocen současný stav a následně navrženy možnosti budoucího rozvoje včetně rozpracování metodiky. Výstupy projektu budou dány k dispozici všem důležitým aktérům v cestovním ruchu, především agentuře Vysočinatourism, která je zastřešujícím subjektem pro realizaci cestovního ruchu na Vysočině.

 

FRV2/2013 Behavior analyst - metodika výběru a školící program

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Pracoviště: Katedra letecké dopravy

Anotace projektu: Zajištění plnění současných standardů v procesu obchodního odbavení cestujících a zejména bezpečnostních kontrol nejen neúměrně prodlužuje čas strávený cestujícím na letišti, čímž negativně ovlivňuje jeho komfort, ale zároveň také nezbytné procedury jdoucí mnohdy na hranici etiky a lidské důstojnosti působí nepříznivě na psychiku jedinců, kteří tímto ztrácejí pocity cestujícího/zákazníka a ocitají se v duševní rovině na straně potenciálního zločince.

Zamýšleným a vzhledem k předkladateli rovněž uznávaným projektem příštích let je tzv. IATA Checkpoint of the Future, jenž předpokládá tři úrovně provádění bezpečnostních kontrol dle eventuální rizikovosti cestujícího na základě dílčích zdrojů informací a analýzy chování. Vyvstává tedy zásadní potřeba profilace a jednoznačné identifikace potenciálně nebezpečných osob ještě před vlastním provedením této bezpečnostní kontroly. Na současné technologické úrovni není prozatím možné profilaci řešit automaticky a rozhodující úloha bude proto i nadále (přibližně do roku 2020) svěřena člověku, takzvanému „Behavior Analyst“.

Přestože se jako o termínu uvedení do činnosti některých elementů Checkpoint of the Future hovoří o roce 2014, nebylo do této doby jednoznačně stanoveno, jakým způsobem bude probíhat výběr pracovníků do této pozice, ani jak budou tito pracovníci školeni k rozpoznávání rizikovosti chování cestujícího.

 

FRV3/2013 Analýza časového vývoje parametrů cestovního ruchu ČR v porovnání se současnými evropskými trendy

Hlavní řešitel: Ing. Lukáš Malec, Ph.D.

Pracoviště: Katedra informačních technologií a analytických metod

Anotace projektu: Cestovní ruch a různá jeho odvětví v současné době představují důležitý společenský, kulturní i ekonomický fenomén. Významné zdroje uvádějí, že po obchodu s ropou a ropnými produkty a automobilovým průmyslem zaujímá cestovní ruch výší obratu celosvětově třetí místo. V regionech s příznivými podmínkami pro jeho rozvoj může cestovní ruch představovat významný urychlovač ekonomického růstu. Přestože dostupné údaje o celkových příjezdech a dalších ukazatelích nepostihují komplexní obraz vývoje cestovního ruchu, představují publikované údaje důležitý zdroj informací pro zjištění jeho časového vývoje a trendů vybraných regionů. Množství a forma aplikací teoreticky exaktnějších matematicko-statistických postupů při zpracování dat cestovního ruchu je relativně nízká. Cílem je ukázat možnost zpracování méně kvalitních ekonomických dat (často singulárních, obsahujících odlehlé či chybějící hodnoty) teoreticky náročnějšími postupy vícerozměrné statistiky. Bude užito metod kanonické korelace, hlavních směrů, vícerozměrné vícenásobné regrese a dalších a řešeny významné výpočetní problémy těchto metod. Z hlediska kanonické korelace bude diskutován problém regularizace z hlediska možnosti vložení primární informace dále zkvalitňující výpočet jejích parametrů.

 

FRV4/2013 Konkurenceschopnost regionů ČR v turismu a možnosti měření výkonnosti marketingových opatření pomocí metody BSC

Hlavní řešitel: Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Pracoviště: Katedra ekonomiky cestovního ruchu

Anotace projektu: Projekt reaguje na potřeby praxe a je první svého druhu v České republice. Do projektu budou zapojeny další partnerské instituce. Projekt se soustředí na aplikaci zjištěných teoretických poznatků v konkrétních podmínkách regionů České republiky. Na příkladu vybraných regionů (předpoklad 3–5 regionů) ověřuje možnosti měření konkurenceschopnosti a možnosti měření výkonnosti marketingového managementu v praxi. Následné plošné sledování (monitorování) konkurenceschopnosti bude zajišťovat silný partner ze strany státu - Institut turismu Agentury CzechTourism (tato otázka je již předjednána) a lze předpokládat i další dlouhodobější účast VŠO na činnostech navazujících na výstupy projektu (byl vyjádřen předběžný zájem o účast VŠO ze strany Institutu). Projekt by měl ukázat, že každý region disponuje určitými konkurenčními a komparativními výhodami, které není možné zvyšovat neustálým zvyšováním objemu financování (navíc bez zpětné vazby). Projekt se v přípravné teoretické části zabývá možnostmi měření konkurenceschopnosti destinace a možnostmi měření výkonnosti financování marketingového managementu, s využitím nových trendů v oblasti marketingového managementu destinací. Výsledkem projektu bude metodika pro obě zkoumané oblasti (konkurenceschopnost a měření výkonnosti), která bude využitelná ze strany národní turistické organizace CzechTourism (Institut turismu), ale i na regionální úrovni pro desítky organizací marketingového managementu. Konečným cílem uplatnění výsledků projektu v praxi je zefektivnění výdajů na marketingový management destinací a změna pohledu na destinace jako na obchodní konkurenceschopné jednotky.

 

VC1/2013 Air Transport Security Knowledge Centre

Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk, Žihla, CSc.

Pracoviště: Katedra letecké dopravy Řešitelské období: 2013 - 2018

Anotace projektu: Bezpečnost v letecké dopravě je chápána ve dvou rovinách řešících odlišnou problematikou. Oblast Safety, ekvivalentně pojmenována jako „provozní bezpečnost“, je řešena v rámci každé organizace, nebo instituce s přihlédnutím na oblast svého zájmu nebo na oblast poskytovaných služeb. Security, známá jako „ochrana před protiprávnimi činy“, je oblastí, jejíž vznik byl vynucen zvyšujícím se výskytem protiprávních činů v oblasti civilní letecké dopravy za posledních několik desetiletí. Vědecko-výzkumnou činností v oblasti Security se zabývá celá řada institucí v podobě specializovaných firem vyrábějících technická zařízení, provozovatelé letišť v rámci svých kompetencí a v neposlední řadě vysoké školy prostřednictvím vlastních projektů a to nejen v rámci České Republiky, ale i v mezinárodním měřítku.

Mají-li být veškeré poznatky, ke kterým bylo v rámci těchto zainteresovaných institucí dosaženo, využity v praxi k efektivnějšímu přístupu k oblasti Security v civilním letectví z pohledu provozovatelů letišť, leteckých dopravců, cestující veřejnosti, ale i dalších subjektů podílejících se na procesu letecké přepravy, je nezbytná jejich vzájemná koordinace a efektivní spolupráce. Ta spočívá především v pravidelném předávání aktuálních informací o probíhajících projektech a výzkumech jednotlivých institucí na pravidelných mezinárodních konferencích zaměřených na příslušnou problematiku a vytvoření přidružené instituce, která se bude touto koordinací zabývat včetně správy komplexní knihovny o mezinárodním výzkumu v dané oblasti.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.