picture

Výzkumné projekty

Hlavními cíli tvůrčích aktivit VŠO jsou vyšší zapojení akademických pracovníků do externích grantových projektů aplikovaného a základního výzkumu a rovněž zvýšení a zkvalitnění jejich publikační činnosti, zejména v časopisech zařazených v databázích Web of Science a SCOPUS. Umožňuje to systematická podpora vědy a výzkumu, která je dlouhodobou prioritou VŠO.

Realizace vědecko-výzkumné činnosti zprostředkovaně napomáhá kvalifikačnímu růstu akademických pracovníků, zvyšování jejich schopnosti garantovat programy a předměty v rámci získaných a připravovaných akreditací. Významně dále zvyšuje kvalitu vysokoškolského vzdělání ve všech studijních programech uskutečňovaných na VŠO. Vysoká škola klade také důraz na širší zapojení studentů, zejména navazujících magisterských programů, do řešení vybraných výzkumných projektů.

 

Rok 2022

Na základě květnového věstníku č. 5 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) bylo oznámeno vydání aktuálního znění normy ČSN EN ISO 18 513 Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní typy turistického ubytování – Slovník. Uvedené znění je revizí předchozího znění CSN EN 18 513 z roku 2004. Uvedenou revizi zpracovala pracovní skupina ISO/TC 228 WG 15 „Accommodation“ jejíž součástí byl i pedagog VŠO Ing. Petr Houška, Ph.D., který rovněž převedl normu překladem do formy České technické normy (ČSN).

Uvedená norma, kromě aktuálního vymezení základních typů ubytování v cestovním ruchu sehrává i významnou roli v rámci vymezení těchto kategorií při vytváření prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu u staveb ubytovacích zařízení. V neposlední řadě je aktuálním zdrojem pro výuku odborných předmětů v oblasti ubytovacích služeb.

 

Rok 2022

VŠO v Praze je, prostřednictvím Ing. Ivety Hamarneh, Ph.D. a Ing. Petra Houšky, PhD., součástí projektu č. 005PU-4/2022 - KEGA  “Inovácia študijného program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v prvom stupni štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Předkladatelem je Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovské  univerzity v Prešově. 

“Predložený projekt rieši problematiku inovácie študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo s akcentom na rozšírenie obsahu existujúcich povinných a povinne voliteľných predmetov.  Plánované je vytvorenie inovovaných študijných materiálov zameraných na problematiku udržateľného rozvoja cestovného ruchu, vedeckej monografie ako výstupu vedecko-výskumnej časti projektu v spolupráci  s VŠO v Prahe  a prepojenie teoretického vzdelávania s praxou prostredníctvom exkurzií a prednášok odborníkov z praxe."

 

Rok 2021

V rámci veřejné zakázky TAČR, Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022, se týmu VŠO podařilo získat minitendr, který se věnuje tématu rozpočtů předsednických zemí. Komplexní téma zahrnuje nejen ekonomické otázky, ale má i přesah k otázkám sponzoringu soukromých firem, či mediálního obrazu předsednické země.  

 

Rok 2020

Pokračuje řešení projektu TAČR, program ETA, Registrační číslo TL02000569

Název projektu: Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

Hlavní řešitel za VŠO: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Řešitelské období: 2019-2021

Anotace projektu: Předmětem projektu je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. V ČR i ve světě již existují první fungující lokální systémy využívající prvků barterového obchodu nebo vlastní lokální měny. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, vyhodnotit jejich fungování a navrhnout fungující model pro vybrané území. Hlavním přínosem zavedení lokální měny by měl být vznik nového nástroje podpory lokální ekonomiky, podpora spolupráce tradičních místních výrobců a jejich propojení na jejich přirozené a nejbližší zákazníky, tedy obyvatele daného regionu. Řešitelé projektu chtějí zkoumat potenciál lokální měny především jako nástroj podpory prvků udržitelné ekonomiky a udržitelného rozvoje. Mnoho konceptů a strategií udržitelného rozvoje zůstává na papíře z důvodu nedostatečného zmapování chování obyvatel a neochoty obyvatel změnit své zaběhnuté chování a stereotypy. Řešitelé budou využívat vybraných prvků konceptů zdravých měst a smart city a zkoumat možnosti vzájemné podpory a interakce. Pro ověření bude využit region Těšínského Slezska a poté budou získané poznatky nabídnuty také dalším regionům, které se potýkají s problémy, které by v tomto nástroji mohly najít inovativní řešení rozvoje svého regionu.

 

GA AA 1_5/2020

Zadavatel: Grantová agentura Academia aurea

Název projektu: Vliv jazykových kompetencí na zvyšování uplatitelnosti na trhu práce

Hlavní řešitel: Ing. Lucie Mohrová, Ph.D.

Řešitelské období: 2020 - 2022

Anotace projektu: Projekt výzkumu bude analyzovat jazykové vzdělávání na vysokých školách v České republice a Spolkové republice Německo. Výsledky výzkumu budou publikovány ve vědeckém časopise a budou sloužit jako základ pro vybudování jazykového centra na Vysoké škole obchodní, o.p.s. v rámci celoživotního vzdělávání, kde budou nabízené speciální kurzy obchodního jazyka, dále přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky, konverzační kurzy se zaměřením na obchodní jazyk a také kurzy českého jazyka pro cizince.

 

Veřejná zakázka TAČR, program BETA2, označení TIRDUVCR932

Název: Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022

Hlavní řešitel: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Řešitelské období: 2020 - 2023

Anotace veřejné zakázky: Cílem je přispět ke zvýšení efektivnosti českého koordinačního mechanismu, zejména prostřednictvím srovnání s dalšími zeměmi EU, které předsednictvím (dále PRES) buď v nedávné době úspěšně prošly, či se na něj připravují. Kromě zjištění, zda existují nedostatky v českém národním koordinačním mechanismu, tak lze typicky zkoumat úpravy v koordinačních mechanismech členských států v ústředí či ve struktuře a řízení Stálých zastoupení daných zemí při EU v souvislosti s výkonem PRES. Stranou by neměla zůstat ani konzultace a doporučení Generálního sekretariátu Rady EU (GSR), který vždy s každým PRES úzce spolupracuje. CZ PRES 2022 by tak mohlo využít nejlepších zkušeností (best practices) úspěšných zemí a doporučení GSR. Z hlediska tematických priorit budou mezi hlavní oblasti výzkumu patřit podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti, digitální agenda, Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 či klimatická politika v kontextu běžících či připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativ Evropské komise. Ze zahraničně-politického pohledu by měl být výzkum orientován rovněž na téma rozšíření EU a finanční nástroje pro vnější akci EU. Neméně klíčová pro úspěch CZ PRES 2022 bude komunikace o dosažených výsledcích, respektive informování o aktivitách směrem k široké veřejnosti, a to jak evropské, tak domácí.

 

Pokračuje řešení projektu, kód G3P_P13-0719 – poskytovatel grantu Universidad EAN, Kolumbie

Název projektu: Hodnotové řetězce služeb cestovního ruchu a udržitelnosti přírodních zdrojů – Případová studie Bahía Solano

Hlavní řešitelka za VŠO: Ing. Gabriela Antošová, Ph.D.

Řešitelské období: 2019-2020

Anotace projektu: Projekt byl schválen jako interní projekt Universidad EAN, Bogotá v Kolumbii. Pro tento projekt byla provedena terénní šetření v Bahía Solano (Kolumbie), kde bylo provedeno několik ohniskových skupin, hloubkové rozhovory a průzkumy s členy různých skupin aktérů, kteří jsou součástí podnikání v oblasti přírodního cestovního ruchu v Bahía Solano. Cílem tohoto výzkumného projektu je pomocí vstupů z uvedené terénní práce nevytvářet plán městského cestovního ruchu, ale analyzovat z pohledu globálních hodnotových řetězců artikulaci mezi různými subjekty poskytujícími služby cestovního ruchu v uvedené oblasti. Zjistit, jak by organizace služeb cestovního ruchu mohla být nejlépe považována za faktor ovlivňující rozvoj v uvedeném regionu.

 

Pokračuje řešení projektu, kód C 117–60-180 – poskytovatel grantu Corporación Universitaria Minuto de Dios, Parque Científico de Innovación Social, Kolumbie

Název projektu: “Bahía Solano jako turistická destinace – Případová studie Aktualizace Plánu cestovního ruchu”.

Hlavní řešitelka za VŠO: Ing. Gabriela Antošová, Ph.D.

Řešitelské období: 2017-2020

Anotace projektu: Výzkumné aktivity spojené s projektem “Bahia Solano como Destino Turístico, Caso de Estudio: Actualización del Plan Turístico Municipal” /Bahía Solano jako turistická destinase. Bude vytvořena případová studie: „Aktualizace Plánu cestovního ruchu pro obec Bahía Solano“. Budou navržen opatření v rámci návrhu implementace „Plánu cestovního ruchu v obci Bahía Solano“. Realizace projektu napomůže česko-kolumbijské spolupráci. Výsledky budou zveřejněny v rámci publikační činnosti.

 

Rok 2018

Pokračovalo řešení projektu FRV Registrační číslo 1/2017:

Název projektu: Vybrané koncepty hodnocení kvality v ubytovacích a stravovacích službách v České republice

Hlavní řešitel: Ing. Jana Kalousová

Řešitelské období: 1. 9. 2017 - 1. 11. 2018

Anotace projektu: Cílem tohoto interního vědeckého projektu je evaluace vybraných konceptů hodnocení kvality v ubytovacích a stravovacích službách v České republice, a to jednak z pohledu zákazníka, z pohledu firmy jako poskytovatele služby cestovního ruchu, ale také z pohledu konkrétních norem a standardů, kterými se kvalita služeb měří. Součástí projektu je i propojení udržitelnosti a kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu, které je zakotveno ve společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Součástí projektu je zhodnocení využití CSR v ubytovacích a stravovacích službách s uvedením konkrétních nástrojů. Tento projekt byl zahájen v roce 2017.

 

Rok 2017

GA22_2/2016

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Postoj generace Y a Z ke sportovním aktivitám a sportovnímu cestovnímu ruchu

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Řešitelské období: 28. 2. 2017 – 31. 8. 2017

Anotace projektu: Projekt si kladl za cíl zaplnit mezeru ve výzkumu a připojit se ke stávajícím studiím v oblasti sportovního cestovního ruchu, poskytnout jedinečný pohled na postoj generace Y a Z k sportovním aktivitám a sportovnímu cestovnímu ruchu a s přihlédnutím k vlivu Generace Y a Z na trhu sportovního cestovního ruchu, zjistit preference spotřebitelského chování při výběru destinace těchto dvou segmentů v České republice. Projekt byl úspěšně ukončen v souladu se zadávací dokumentací.

 

GA17_2/2016:

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: „Start_up projekty / Zavedení nově koncipovaného předmětu“

Hlavní řešitel: Ing. Jitka Zichová

Řešitelské období: 28. 2. 2017 – 15. 8. 2017

Anotace projektu: Projekt byl zacílen na zavedení nově koncipovaného předmětu, který by vyplnil mezeru mezi informacemi získávanými v rámci běžného akademického vzdělávání a znalostmi, tedy schopnostmi jejich praktické aplikace v reálném pracovním prostředí. Projekt byl úspěšně ukončen a významně se podílel na zapojení studentů do vědeckovýzkumných aktivit.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.