Na podporu vědecko-výzkumných aktivit akademických pracovníků VŠO byl v roce 2012 založen Fond rozvoje vědy, který je plně financován z prostředků VŠO a je určen k systematické podpoře výzkumu v podobě interních grantových projektů, aktivní účasti akademických pracovníků VŠO na tuzemských a zahraničních konferencích, individuální publikační činnosti akademických pracovníků a studentů ve studijních programech bakalářského a magisterského studia.

Spolu s Fondem rozvoje vědy bylo založeno také Výzkumné centrum VŠO, které slouží k rozvoji externí spolupráce v oblasti vědy ve vybraných oblastech výzkumu a vývoje a je směřováno k podpoře dlouhodobých projektů s významným aplikačním potenciálem. Činnost Výzkumného centra pokrývá vědecké aktivity, které nejsou součástí podpory Fondu rozvoje vědy, jenž je zaměřen na menší projekty interních vědeckých týmů a je orientován především na publikační aktivitu akademických pracovníků VŠO.

Řídícím a výkonným orgánem Fondu rozvoje vědy a Výzkumného centra VŠO je Grantová komise Fondu rozvoje vědy VŠO. Podmínky podpory v rámci Fondu rozvoje vědy VŠO se uskutečňují v souladu s Pravidly získání podpory a čerpání z Fondu rozvoje vědy VŠO a Statutem Fondu rozvoje vědy VŠO.

Fond rozvoje vědy VŠO umožňuje rozvíjet tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů VŠO v následujících oblastech podpory:

  • financování interních grantových projektů,

  • financování aktivní účasti akademických pracovníků na tuzemských a zahraničních konferencích,

  • podpora publikací v impaktovaných a recenzovaných odborných časopisech, zařazených na seznam RVVI,

  • významný autorský publikační počin v kategorii knižní publikace, impaktovaný, resp. recenzovaný článek publikovaný v tuzemském/zahraničním časopise,

  • vedení excelentní studentské závěrečné práce,

  • podpora podávání žádostí o vědecké granty z externích zdrojů.

V lednu 2015 VŠO získala status Výzkumné organizace v prvním stupni. Tím se otevřela cesta k zapojení do grantových soutěží v aplikovaném i základním výzkumu, tedy podávání vlastních návrhů externích výzkumných projektů. S ohledem na charakter VŠO jako profesně orientované soukromé vysoké školy bylo v této etapě rozvojovým záměrem usilovat zejména o výzkumné projekty oborově zaměřené (tzn. v souladu s profilací stěžejních realizovaných studijních oborů), a to převážně v aplikovaném výzkumu.